Raport Bieżący 48/2013

Postanowienie Sądu o sprostowaniu treści wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2013 z dnia 29.10.2013 informuje, iż w dniu 18.11.2013 otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Wejherowie w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku o dokonaniu w dniu 14.11.2013 korekt w treści wpisu hipoteki umownej w kwocie 30.000.000zł w dziale IV księgi wieczystej nr GD2W/00040638/7 nieruchomości lokalowej, stanowiącej aktywa o znacznej wartości spółki zależnej od INPRO S.A. – Domu Zdrojowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 1 - stanowiącej prawne zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A. w dniu 14 sierpnia 2013.

O dokonaniu wpisu hipoteki INPRO S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 40/2013 z dnia 04.10.2013 oraz 47/2013 z dnia 29.10.2013.
O emisji obligacji na okaziciela, kuponowych, o łącznej wartości emisji 20.000.000zł Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2013 z 14.08.2013.

W zawiadomieniu Sądu Rejonowego w Wejherowie w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku skorygowane zostały przytoczone w raporcie bieżącym nr 47/2013 omyłki pisarskie Sądu, tzn. omyłki literowe w zakresie tekstu i omyłki cyfrowe w zakresie oznaczenia w treści postanowienia ilości sztuk obligacji tj. 20.000 zamiast prawidłowej 2.000.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki oraz wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..