Raport bieżący 48/2015

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z podmiotem powiązanym i wyrażenie aprobaty przez Radę Nadzorczą.

W nawiązaniu do raportu bieżącego INPRO S.A. ("Spółka") numer 35/2014 z dnia 17.09.2014 r., w którym podano informację o umowie znaczącej zawartej przez Spółkę z jednostką zależną - Hotelem Mikołajki Sp. z o.o., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 18.12.2015 r. podpisał z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. aneks nr 1 do umowy nr 6788/2014 z dnia 17.09.2014r. na wykonanie w Systemie Generalnego Wykonawstwa w trybie "zaprojektuj i wybuduj" obudowanej kładki łączącej budynek hotelowy na Wyspie Ptasiej z budynkiem konferencyjno - restauracyjnym na półwyspie w Zespole Hotelowo-Apartamentowym Hotel Mikołajki *****.

Na podstawie paragrafu 1 ust. 3 i 4 oraz paragrafu 4 ust. 2 umowy nr 6788/2014, w aneksie określono ostateczne wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu wynagrodzenie Spółki z tytułu realizacji tej umowy wynosi:

1) wynagrodzenie Wykonawcy, tj. INPRO S.A. za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 4.258.000,00 złotych netto;

2) ponadto INPRO S.A. z tytułu pełnienia obowiązków Generalnego Wykonawcy otrzyma od Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. wynagrodzenie dodatkowe w kwocie netto 212.900,00 złotych netto;

3) łączne wynagrodzenie Wykonawcy, tj. INPRO S.A. stanowi kwota 4.470.900,00 zł plus podatek VAT w wysokości stawki określonej obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów.

Ponadto Spółka informuje, że Rada Nadzorcza INPRO S.A. zaaprobowała chęć zawarcia przez Zarząd INPRO S.A. opisanego powyżej aneksu do umowy nr 6788/2014 z 17.09.2014 r. zawartej z Hotelem Mikołajki, czemu dano wyraz w uchwale Rady Nadzorczej nr 33/2015 na posiedzeniu tego organu odbytym w dniu 18.12.2015 r.

Aneks do umowy nr 6788/2014 z 17.09.2014 r. zmienia w istotnym zakresie odnoszącym się do wynagrodzenia uprzednio raportowaną umowę znaczącą i tym samym w ocenie Spółki spełnia kryterium umowy znaczącej.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy INPRO S.A. podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. umowy na łączną kwotę nie przekraczającą 10 % kapitałów własnych.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w niniejszym raporcie bieżącym Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..