Raport bieżący 50/2013

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 25/2013 o wyborze firmy audytorskiej Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń - Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku (80-361), ul. Świętopełka 9 (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3488) do:
1. Przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO S.A. oraz przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za I półrocze 2014 r.
2. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO S.A. oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za 2014 r.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z wybranym podmiotem - Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń - Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku zostanie zawarta na okres jednego roku.

Spółka w przeszłości korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych Spółki za lata 2013, 2012, 2011 i 2009 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według stanu na dzień 30.06.2013, na dzień 30.06.2012r. oraz na dzień 30.06.2011r., a także przeglądu śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego według stanu na dzień 30.06.2009.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..