Raport bieżący 7/2018

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest użytkownikiem wieczystym

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18.04.2018 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 11.04.2018 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00285339/9 hipoteki umownej na aktywach INPRO S.A., stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez mBank S.A z siedzibą w Warszawie ("Bank"), na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 10/049/17/Z/OB z dnia 05.07.2017 r. do kwoty 16.700.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2017 z 05.07.2017 r.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00285339/9 i dotyczy:

ustanowionej hipoteki umownej do kwoty 25.050.000 zł na rzecz mBanku SA, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 10/049/17/Z/OB z dnia 05.07.2017 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej projektem Harmonia Oliwska etap II położonej w Gdańsku, przy ul. Opackiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00285339/9. Docelowo hipoteka będzie ustanowiona na nieruchomości stanowiącej działkę przynależną tylko do etapu II inwestycji Harmonia Oliwska, finansowanego przez Bank, a to z uwagi na fakt, iż Bank zadeklarował wydawanie zgód na bezciężarowe odłączanie od powyżej opisanej ksiegi, działek które zostaną wyodrębnione i przeznaczone pod budowę innych etapów tego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Wartość aktywa (gruntu), na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 1.386.704,41 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Na ustanowienie powyższej hipoteki zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 19/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..