Inpro
02mar2011

Raport bieżący nr 10 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO SA aneksu do umowy znaczącej podpisanej z Bankiem BGŻ SA.

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA informuje, iż w dniu 02 marca 2011r. podpisał z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA aneks nr 1 do umowy nr U/0006326526/0002/2010/1300 z dnia 17.09.2010r. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.
Umowa kredytowa z dnia 17.09.2010r. opisana w punkcie 22 części III Prospektu Emisyjnego INPRO SA zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2010r., opiewa na kwotę 20.000.000,00zł i przeznaczona jest na finansowanie budowy domów jednorodzinnych Osiedla "Wróbla Staw" w Gdańsku Jasień oraz na spłatę kredytu na zakup gruntu w BZ WBK SA. Jednym z prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy do kwoty 35.927.110,00zł na wierzytelności pieniężnej z Rozliczeniowego Rachunku Zastrzeżonego INPRO SA.
Na mocy aneksu do umowy kredytu zmieniło się brzmienie § 4 ust 1, tzn. zmianie uległo oprocentowanie kredytu poprzez obniżenie marży Banku z 2,5p.p. na 2,0p.p.
Jednocześnie w dniu 02.03.2011r. Spółka podpisała z Bankiem BGŻ SA aneks nr 1 do umowy zastawu rejestrowego na przyszłej wierzytelności z rachunku bankowego z dnia 17.09.2010r., stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty przedmiotowego kredytu.
Zapisy aneksu do umowy zastawu doprecyzowują brzmienie § 1 umowy zastawu poprzez dookreślenie umowy kredytowej, czyli wpisanie informacji o zawarciu w dniu 02.03.2011r. aneksu nr 1 do umowy kredytowej.
Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem BGŻ SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 32.000.000,00zł. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w niniejszym komunikacie.

Łączna wartość umów zastawu zawartych z Bankiem BGŻ SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 66.429.370,00zł. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w niniejszym komunikacie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.