Raport bieżący nr 10 / 2012

Temat: Wykreślenie hipoteki ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego INPRO S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 05.03.2012r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu w dniu 21.02.2012r. hipoteki kaucyjnej do sumy najwyższej 32.000.000,00 zł ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego INPRO S.A. położonego w Gdańsku, ul. Chmielna, KW nr GD1G/00064314/3 (dalej "hipoteka").

Hipoteka stanowiła zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy, które mogły powstać z 16.000 obligacji serii A, oznaczonych od numeru 001 do numeru 16000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych w dniu 23.07.2010r. na podstawie Umowy Organizacji Emisji Obligacji z dnia 19.01.2010r. (z późniejszymi zmianami) podpisanej przez Spółkę z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowa umowa oraz stosowne uchwały Walnego Zgromadzenia i Zarządu Spółki zostały szczegółowo opisane w punkcie 22 części III Prospektu Emisyjnego INPRO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2010 r. W tym miejscu Spółka informowała również o ustanowieniu przedmiotowej hipoteki.

Wykreślenie hipoteki nastąpiło w związku z wykupem wszystkich obligacji w dniu 23.01.2012r. Decyzja Zarządu o wcześniejszym wykupie obligacji została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 54/2011 z 8.12.2011 r. Decyzja Zarządu o umorzeniu obligacji została natomiast podana w raporcie bieżącym nr 4/2012 z 31.01.2012r.

Wartość wykreślonej hipoteki była wyższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 euro, a ponadto była ona ustanowiona na nieruchomości, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Hipoteka była ustanowiona na rzecz podmiotu niepowiązanego ze Spółką.

Szczegółowa podstawa prawna§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..