Inpro
07mar2011

Raport bieżący nr 11 / 2011

Temat: Raport w sprawie nie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez INPRO SA

Treść raportu:

W wykonaniu obowiązku określonego w §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, że Spółka będzie przestrzegała zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r.
INPRO SA deklaruje niestosowanie w sposób trwały następujących zasad:

1) Część II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada nr II.2.: "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1".
Uzasadnienie: Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ze względu na wysokie koszty usług z tym związanych. Spółka umieszczać będzie na swojej stronie internetowej głównie informacje o Spółce i materiały korporacyjne w języku angielskim, jednakże w zakresie węższym niż wynika to z zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. O powyższym Spółka poinformowała już w swoim prospekcie emisyjnym. INPRO SA nie widzi negatywnych skutków niestosowania powyższej zasady.
2) Część III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada III.10.: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:

1. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3. wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia"
Uzasadnienie: powyższa zasada nie będzie stosowana ze względu na wysokie koszty usług z tym związanych. W przyszłości Spółka rozważy możliwość stosowania zasady III.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W przypadku wprowadzenia stosowania powyższej zasady po uzyskaniu przez Spółkę odpowiednich środków oraz przystosowaniu urządzeń teleinformatycznych do wymogów określonych w tej zasadzie, INPRO SA niezwłocznie przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości. Niestosowanie tej zasady w ocenie Spółki nie wiąże się z żadnym ryzykiem, albowiem stosując procedury zwoływania Walnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia się możliwość uczestnictwa akcjonariuszy w obradach zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd INPRO SA informuje o tymczasowym niestosowaniu następującej zasady:
3) Część I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Zasada I.5.: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009r. (2009/385/WE)."
Uzasadnienie: Spółka dotychczas nie stworzyła dokumentu dotyczącego stosowanej polityki wynagrodzeń, z uwagi na to, iż nie była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w czasie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009. Polityka dotycząca wynagrodzeń jest obecnie przygotowywana i prawdopodobnie zostanie sformalizowana i przyjęta na Wlanym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2010rok. Spółka poinformuje o rozpoczęciu stosowania tej zasady niezwłocznie po zatwierdzeniu stosownego dokumentu i jego opublikowaniu.

Podstawa prawna: Inne uregulowaniaZobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.