Raport bieżący nr 11 / 2012 - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro
06mar2012

Raport bieżący nr 11 / 2012

Temat: Postanowienie Sądu o wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 05.03.2012r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy- Rejestru Zastawów z dnia 28.02.2012r. sygnatura akt GD.IX.Ns-Rej.Za 644/12/501 w przedmiocie wykreślenia zastawu wpisanego do rejestru zastawów z wniosku INPRO S.A. na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") pod numerem 2219122 (dalej "Zastaw").

Przedmiotowy zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego zawartej w dniu 26.05.2010r. (z późn.zm.) jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym nr U/0006326526/0001/2010/1300 z dnia 26.05.2010r. Zastaw był ustanowiony na przyszłej wierzytelności z rachunku bankowego opisanego w umowie zastawu. Zastaw był ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 18.000.000,00zł i posiadał następujące cechy:

Cecha A: Rodzaj wierzytelności: Charakter pieniężny

Cecha B: Podmioty uprawnione: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala – Centrum Korporacyjne w Gdańsku

Cecha C: Podmioty zobowiązane: INPRO S.A.

Cecha D: Nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego: umowa rozliczeniowego rachunku zastrzeżonego nr 6326526/2010 z dnia 26.05.2010r. zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie a INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-320), ul. Opata Jacka Rybińskiego 8,

Cecha E: Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa oprocentowania): 30.502.260,00zł

Cecha F: Rodzaj zabezpieczeń wierzytelności: brak

O przedmiotowym zastawie i umowie kredytowej, którą przedmiotowy zastaw zabezpieczał Spółka informowała w Prospekcie emisyjnym.

Wykreślenie przedmiotowego zastawu nastąpiło w związku z całkowitą spłatą wyżej wspomnianego kredytu udzielonego INPRO S.A. przez Bank.

Wartość przedmiotu zastawu była wyższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 euro, a ponadto był on ustanowiony na aktywach, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Zastaw był ustanowiony na rzecz podmiotu niepowiązanego ze Spółką. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką i nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami zarządzającym Bankiem.

Szczegółowa podstawa prawna§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.