Inpro
15mar2012

Raport bieżący nr 12 / 2012

Temat: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości INPRO S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14.03.2012r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 01.03.2012r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00145988/0 hipoteki umownej na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie ("BPS S.A.", "Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 4093208/1/K/OB/12 z dnia 01.02.2012r. w kwocie 10.000.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2012 z 02.02.2012r.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00145988/0 i dotyczy:

ustanowionej na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sopocie hipoteki umownej do kwoty 17.000.000,00 zł (siedemnaście milionów), zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 4093208/1/K/OB/12 z dnia 01.02.2012r, obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku, przy al. Rzeczypospolitej/Jana Pawła II, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00145988/0.

Wartość wskazanej nieruchomości objętej księgą wieczystą numer GD1G/00145988/0 wpisana w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 13.228.057,38zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Wartość księgowa aktywów na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.