Inpro
09mar2011

Raport bieżący nr 13 / 2011

Temat: Informacja o niespełnieniu się warunku rozwiązującego dotyczącego zawartej przez INPRO SA znaczącej umowy warunkowej.

Treść raportu:

W nawiązaniu do zapisów Prospektu Emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2010r. w którym podano, iż INPRO SA ("Spółka") jako Kupujący zawarła w dniu 12 sierpnia 2010r:

1) z Panem Piotrem Stefaniakiem warunkową umowę w sprawie nabycia wraz ustanowieniem użytkowania łącznie 68 udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Cementowej 5/9 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000061417 , dających 17% udziałów tej spółki.

2) z Panem Zbigniewem Lewińskim warunkową umowę w sprawie nabycia wraz ustanowieniem użytkowania łącznie 68 udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Cementowej 5/9 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000061417 , dających 17% udziałów tej spółki

3) z Panem Krzysztofem Maraszkiem warunkową umowę w sprawie nabycia wraz ustanowieniem użytkowania łącznie 68 udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Cementowej 5/9 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000061417, dających 17% udziałów tej spółki oraz, że warunkiem rozwiązującym wszystkich wyżej wymienionych umów było dokonanie do dnia 31.03.2011r. przez właściwy dla Kupującego Sąd Rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kupującego w drodze emisji publicznej.
Spółka INPRO S.A. informuje, że w dniu 09 lutego 2011r. Spółka INPRO S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału Spółki do kwoty 4.004.000,00zł w drodze emisji publicznej. Tym samym nie zaistniały okoliczności określone w powyżej wymienionym warunku powodujące rozwiązanie tych umów.
W nawiązaniu do powyższych zdarzeń Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, że w dniu 08.03.2011r. otrzymał od podmiotu powiązanego – Przedsiębiorstwa Budowlanego Domesta Sp. z o.o. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym jako właściciel 51% udziałów spółki Domesta występuje INPRO SA.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.