Raport bieżący nr 14 / 2011

Temat: Przyjęcie do depozytu akcji serii B spółki INPRO SA

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 marca 2011r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA ("KDPW") uchwałą nr 200/11 postanowił:
1. Przyjąć do depozytu papierów wartościowych 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLINPRO00015, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLINPRO00015, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. zarejestrowanie akcji, o których mowa w ust. 1 w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust.1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

3. Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLINPRO00015 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Zarząd INPRO SA informuje, iż uchwała wpłynęła do Spółki w dniu 11 marca 2011r. faksem już po godzinach pracy sekretariatu Spółki. Tym samym Spółka powzięła informację o podjęciu przez KDPW uchwały nr 200/11 z dnia 11 marca bieżącego roku dopiero w dniu 14 marca 2011r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..