Inpro
14mar2011

Raport bieżący nr 14 / 2011

Temat: Przyjęcie do depozytu akcji serii B spółki INPRO SA

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 marca 2011r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA ("KDPW") uchwałą nr 200/11 postanowił:
1. Przyjąć do depozytu papierów wartościowych 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLINPRO00015, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLINPRO00015, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. zarejestrowanie akcji, o których mowa w ust. 1 w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust.1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

3. Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLINPRO00015 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Zarząd INPRO SA informuje, iż uchwała wpłynęła do Spółki w dniu 11 marca 2011r. faksem już po godzinach pracy sekretariatu Spółki. Tym samym Spółka powzięła informację o podjęciu przez KDPW uchwały nr 200/11 z dnia 11 marca bieżącego roku dopiero w dniu 14 marca 2011r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.