Inpro
16mar2011

Raport bieżący nr 15 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO SA umowy znaczącej z bankiem PKO BP SA

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż:

 1. W dniu 29.09.2009r. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA ("Bank", "PKO BP") umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej nr 39 1020 1811 0000 0396 0024 8286. Na podstawie tejże umowy Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 8.000.000zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu obrotowego udzielonego przez PKO BP na zakup gruntu oraz na finansowanie realizacji inwestycji mieszkaniowej Wieża Leszka Białego przy ul. Chłopskiej w Gdańsku. Termin spłaty wierzytelności wynikającej z umowy kredytu przypada na dzień 30.06.2011r.
 

2. W dniu 15 marca 2011r. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA umowę o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia, stanowiącą prawne zabezpieczenie spłaty w.w. kredytu, na następujących warunkach:

a) przedmiot umowy: przelew na rzecz PKO BP SA wierzytelności pieniężnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie ubezpieczenia budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych położonych w Gdańsku, ul. Chłopska 65, 80-350 Gdańsk, potwierdzonej polisą ubezpieczeniową wydaną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń nr 645-A 138746 z dnia 02-02-2011r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.02.2011r. (wprowadzającym INPRO SA jako Ubezpieczającego), opiewającej w zakresie ubezpieczenia budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych łącznie na kwotę 17.622.000 zł., ważnej do 01-02-2012r. oraz każdych następnych umów ubezpieczenia, stwierdzonych kolejnymi polisami, będącymi jej kontynuacją.

b) warunki umowy – Umowa posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Dodatkowo zawiera między innymi następujące postanowienia: w okresie trwania umowy wypłata wierzytelności następuje na rachunek wskazany przez PKO BP, z zaliczeniem na spłatę wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej wskazanej w punkcie nr 1; w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności PKO BP, o której mowa w punkcie 1, następuje zwrotne przelanie wierzytelności pieniężnej wobec zakładu ubezpieczeń na INPRO SA.

c) brak postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro

d) brak zastrzeżenia warunku lub terminu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
3. Łączna wartość umów zawartych z PKO BP SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 66.965.927,00zł.
Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia podpisana w dniu 17.05.2010r., stanowiąca prawne zabezpieczenie spłaty kredytu nr 87 1020 1811 0000 0796 0034 8300 z dnia 17.05.2010r. udzielonego przez PKO BP na kwotę 18.000.000zł.

Przedmiotem umowy o przelew wierzytelności z dnia 17 maja 2010r. jest: przelew na rzecz PKO BP SA wierzytelności pieniężnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlanych – budowy zespołu mieszkalno – usługowego Kwartał Kamienic w Gdańsku, ul. Szeroka, potwierdzonej polisą ubezpieczeniową wydaną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA nr 901005050071 z dnia 01-04-2010r., opiewającej w zakresie ubezpieczenia na kwotę 31.343.927 zł., ważnej do 31-07-2012r. oraz każdych następnych umów ubezpieczenia, stwierdzonych kolejnymi polisami, będącymi jej kontynuacją. Wszelkie inne postanowienia umowy o przelew wierzytelności z dnia 17.05.2010r. są tożsame do postanowień umowy o przelew wierzytelności z dnia 15.03.2011r., opisanej w punkcie 2 raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.