Inpro
21mar2011

Raport bieżący nr 18 / 2011

Temat: Podpisanie przez INPRO SA aneksu do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego INPRO SA ("Spółka") numer 15 z dnia 16.03.2011r., w którym podano informację o umowach znaczących zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA ("Bank", "PKO BP"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21.03.2011r podpisał z Bankiem aneks nr 8 do umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej nr 202-129/2/II/18/2006 z dnia 20.06.2006r na kwotę 9.914.400zł przeznaczonego na finansowanie zakupu gruntu w Gdańsku, ul. Chmielna

Przedmiotowy aneks zmienia zapisy umowy kredytu, która nie była wcześniej raportowana przez Spółkę, bowiem w dniu jej zawarcia Spółka nie podlegała obowiązkowi informacyjnemu (jednakże informacja o zawarciu umowy podana została w Prospekcie Emisyjnym Spółki).
Zgodnie z zapisami Aneksu na 8 z dnia 21.03.2011r. zmianie uległ paragraf 21 pkt 4: przesunięty został termin dostarczenia pozwolenia na budowę inwestycji Chmielna Park w Gdańsku, ul. Chmielna z dnia 31.12.2010r. na 30.06.2011r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że umowa kredytowa zmieniona aneksem nr 8 nie stanowiła dotychczas umowy o najwyższej wartości w rozumieniu zapisu §9 pkt 8 "Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" i tym samym nie podlegała ona szczegółowemu opisowi we wcześniejszych raportach bieżących Spółki. Nadto, Spółka podaje, że umowa kredytowa zmieniana aneksem nr 8 nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu §2 ust 1 pkt 44) "Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych …" i tym samym nie podlegała ona odrębnemu raportowaniu bieżącemu w tej sprawie. Spółka przedstawia przedmiotową informację jedynie z uwagi na fakt, iż o zmienianej aneksem nr 8 umowie kredytowej Spółka przedstawiała informację w Prospekcie Emisyjnym Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.