Inpro
19kwi2012

Raport bieżący nr 19 / 2012

Temat: Sprzedaż części udziałów posiadanych przez INPRO S.A. w spółce zależnej RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012 r. zawarł umowę sprzedaży części udziałów w RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach, spółce zależnej od Emitenta, na rzecz Pana Andrzeja Meronk (zwany dalej Kupującym).

Przed podpisaniem przedmiotowej umowy sprzedaży Spółka posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach, tj. 95.200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 4.760.000,00 zł.

Na podstawie umowy z 18 kwietnia 2012 r. Emitent zbył 49% posiadanych w RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o. udziałów, tj. 46.648 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 2.332.400,00 zł .

Cena sprzedaży wskazanych udziałów RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o. zgodnie z umową wyniosła 2.000.000,00 zł i winna ona zostać zapłacona w dwóch ratach: a) pierwsza rata w kwocie 1.250.000,00 złotych w dniu zawarcia opisanej umowy; b) druga rata w kwocie 750.000,00 złotych do dnia 18.04.2013 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Spółki z tytułu zapłaty przez Kupującego ceny nabycia udziałów jest zobowiązanie do ustanowienia zastawu na wszystkich udziałach nabywanych przez Kupującego oraz złożenie przez Kupującego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

Zgoda na zbycie przedmiotowych udziałów i ustanowienie na nich zastawu została wyrażona uchwałą Zgromadzenia Wspólników Rugby Prefabrykaty Sp. z o.o. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Po zawarciu opisanej umowy sprzedaży Spółka posiadać będzie w RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o. 51% udziałów, tj. 48.552 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 2.427.600,00 zł.

Pomiędzy Kupującym nie istnieją powiązania ze Spółką lub osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę.

Zawarcie "Umowy" nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.