Inpro
14lut2011

Raport bieżący nr 2 / 2011

Temat: Zakończenie oferty publicznej akcji serii B INPRO SA oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego INPRO SA

Treść raportu:

Zgodnie z zapisami pkt. 5.1.12 oraz pkt. 8 części IV Prospektu Emisyjnego, Zarząd INPRO S.A. (Spółka) przekazuje pełne informacje na temat zakończonej oferty publicznej Spółki:

1. Oferta publiczna INPRO S.A. rozpoczęła się w dniu 21 stycznia 2011 roku i została zakończona w dniu 31 stycznia 2011 roku.

2. Akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostały przydzielone w dniu 1 lutego 2011 roku.

3. W ramach oferty publicznej oferowanych było 10 010 000 akcji serii B oferowanych przez Spółkę w tym:
- w Transzy Detalicznej – 1 300 000 akcji
- w Transzy Dużych Inwestorów – 8 710 000 akcji.

4. W Transzy Detalicznej stopa redukcji wyniosła 32,66%.

5. W Transzy Dużych Inwestorów przydzielono akcje bez redukcji.

6. W ramach oferty publicznej złożono zapisy na 10 640 526 akcji, w tym:
- w Transzy Detalicznej złożono zapisy na 1 930 526 akcji
- w Transzy Dużych złożono zapisy na 8 710 000 akcji.

7. INPRO S.A. dokonała, w ramach przeprowadzonej oferty publicznej, przydziału 10 010 000 akcji, w tym:
- w Transzy Detalicznej przydzielono 1 300 000 akcji
- w Transzy Dużych Inwestorów przydzielono 8 710 000 akcji.

8. Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 6,60 zł za jedną akcję.

9. Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy:
- w Transzy Detalicznej – 917
- w Transzy Dużych Inwestorów – 23.

10. Liczba osób i instytucji, którym przydzielono akcje:
- Transzy Detalicznej – 917
- Transzy Dużych Inwestorów – 23.

11. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 66 066 000 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: 2 819 044 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 221 320 zł
b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1 254 460 zł
d) koszty promocji oferty: 172 459 zł
e) koszty administracyjne i pozostałe: 170 805 zł

Powyższe koszty zostały oszacowane na podstawie otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki niezafakturowane. Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną.

13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,28 zł.

Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym komunikatem lub raportem bieżącym.

Równocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w dniu 8 lutego 2011 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 10.010.000 akcji serii B oraz zmiany treści § 5 Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 sierpnia 2010 roku oraz Oświadczenia Zarządu z dnia 2 lutego 2011 roku.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 4.004.000 zł i dzieli się na 40.040.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym na:

a) 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
b) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 40.040.000 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 40.040.000 głosów.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.