Raport bieżący nr 20 / 2012 - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro
19kwi2012

Raport bieżący nr 20 / 2012

Temat: Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę nr 3/2012 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2011.

Zgodnie z w. w. uchwałą Zarząd INPRO S.A. wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2011 rok w kwocie 8.008.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiem tysięcy złotych 00/100), tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 11.130.862,86 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 86/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 03 lipca 2012 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 17 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.