Inpro
05maj2011

Raport bieżący nr 24 / 2011

Temat: Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 maja 2011r. podjął uchwałę nr 5/2011 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2010.

Zgodnie z w. w. uchwałą Zarząd INPRO S.A. wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2010 rok w kwocie 8.008.000,00zł (słownie: osiem milionów osiem tysięcy 00/100), tj. 0,20zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2010 w kwocie 8.720.492,04zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 04/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 05 lipca 2011roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 19 lipca 2011roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.