Inpro
29maj2012

Raport bieżący nr 24 / 2012

Temat: Podpisanie przez INPRO SA aneksu do umowy znaczącej zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA informuje, iż w dniu 28 maja 2012 r. podpisał (jako Kredytobiorca) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (jako Kredytodawcą) aneks nr 2 do umowy nr U/0006326526/0002/2010/1300 z dnia 17.09.2010r. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.

Umowa kredytowa z dnia 17.09.2010r. nr U/0006326526/0002/2010/1300 opisana w punkcie 22 części III Prospektu Emisyjnego INPRO SA zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2010r., przeznaczona jest na finansowanie budowy domów jednorodzinnych Osiedla "Wróbla Staw" w Gdańsku Jasień oraz na spłatę kredytu zaciągniętego BZ WBK SA na zakup gruntu. Pierwotnie umowa ta opiewała na kwotę 20.000.000,00 zł i była umową znaczącą.

Na mocy aneksu nr 2 do umowy kredytu zmieniło się brzmienie § 1 ust 1, tzn. obniżeniu uległa kwota kredytu z 20.000.000,00 zł do 7.415.162,77 zł. W związku z tym zmianie uległ również harmonogram spłaty kredytu określony w § 7 ust. 4 umowy- proporcjonalnemu ograniczeniu uległy poszczególne transze, przy czym terminy spłaty pozostały niezmienione. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada nadal na dzień 31.03.2013 r. Ograniczeniu uległa także kwota, do której Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy z 30.000.000,00 zł do 11.122.744,16 zł.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Jednocześnie w dniu 28.05.2012 r. Spółka (jako Zastawca) podpisała z Bankiem BGŻ SA aneks nr 2 do umowy zastawu rejestrowego na przyszłej wierzytelności z rachunku bankowego z dnia 17.09.2010r., stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty przedmiotowego kredytu.

Zapisy aneksu nr 2 do umowy zastawu wprowadzają zmiany w § 1 umowy zastawu- ograniczenie kwoty kredytu do 7.415.162,77 zł oraz w § 8- ograniczenie zastawu rejestrowego z kwoty 30.000.000,00 zł do kwoty 11.122.744,16 zł.

Pozostałe warunki umowy zastawu nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umowy przed podpisaniem przedmiotowego aneksu przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Po podpisaniu aneksu nr 2 do przedmiotowej umowy kredytowej umowa ta przestaje być umową znaczącą.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka nie zawierała z Bankiem BGŻ SA żadnych umów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.