Inpro
05maj2011

Raport bieżący nr 25 / 2011

Temat: Uchwały Zarządu INPRO S.A. w sprawie zmiany treści oraz w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 maja 2011r. podjął uchwałę nr 3/2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Statutu INPRO S.A.
Zgodnie z w. w. uchwałą Zarząd INPRO S.A. wnioskuje, aby Statut Spółki został zmieniony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujący sposób:
1. zmienić zapis §4 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 23 kropkę zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się punkt 24, który otrzymuje następujące brzmienie:
" 24) pośrednictwo finansowe ( 66.19.Z PKD)."

2. uchylić w całości dotychczasową treść §11 punkt 5 Statutu Spółki:
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu."
i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki INPRO S.A. są przedmiotem obrotu."
Jednocześnie Uchwałą nr 4/2011 z dnia 4 maja 2011 roku Zarządu INPRO S.A. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu INPRO S.A. sporządzony został projekt tekstu jednolitego Statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.