Inpro
06maj2011

Raport bieżący nr 26 / 2011

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 5 maja 2011r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 10/2011 o wyborze firmy audytorskiej Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń - Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku 80-353, ul. Leszka Białego 29 (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3488) do:

1. Sporządzenia przeglądów sprawozdań finansowych za rok 2011, a mianowicie przeglądu sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO.

2. Sporządzenia badania rocznego sprawozdania finansowego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, a mianowicie badania sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO.
Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres jednego roku.
Spółka w przeszłości korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych Spółki za rok 2009 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego za rok 2009 (według stanu na dzień 30.06.2009r.).

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 
Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.