Inpro
06cze2012

Raport bieżący nr 27 / 2012

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO SA uchwały o wypłacie dywidendy

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 05 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "WZA") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO SA postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 8.008.000,00 złotych (słownie: osiem milionów osiem tysięcy złotych 00/100) tj. 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 11.130.862,86 złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 86/100) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje.

WZA ustaliło dzień dywidendy na 3 lipca 2012 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustaliło na 17 lipca 2012 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.