Inpro
16lut2011

Raport bieżący nr 3 / 2011

Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz PDA serii B spółki INPRO SA oraz rejestracja akcji i praw do akcji przez KDPW
Treść raportu:

Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 lutego 2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") uchwałą nr 207/2011 postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda:

a. 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji serii A,

b. 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji serii B

2) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
Z uwagi na dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW, począwszy od 15 lutego 2011r. Spółka podlega obowiązkowi przekazywania informacji poufnych, bieżących i okresowych.
Jednocześnie Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 lutego 2011r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA ("KDPW") uchwałą nr 111/11 postanowił m.in.:

1. przyznać spółce INPRO SA status uczestnika KDPW w typie Emitent,

2. zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych :

a. 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLINPRO00015, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3

b. 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki INPRO SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2010r. oraz oznaczyć je kodem PLINPRO00023.

3.Zarejestrowanie wskazanych w ust. 2 lit. a) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INPRO SA w KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. KDPW poinformuje w formie komunikatu operacyjnego o dokonaniu rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLINPRO00015.
W dniu 15 lutego 2011r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA wydał Komunikat Działu Operacyjnego o numerze DO/ZW/342/2011 informujący, iż w dniu 16 lutego 2011r. w KDPW nastąpi rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INPRO SA pod kodem PLINPRO00015.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.