Raport bieżący nr 31/2012 - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro
14gru2012

Raport bieżący nr 31/2012

Temat: Korekta prognozy na 2012 r.

Treść raportu:
Zgodnie z § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Inpro SA, przekazuje korektę prognozy (planu) na 2012 r., zamieszczonej w raporcie bieżącym nr 9/2012 z 05.03.2012 r.

Pierwotna prognoza zakładała, że Grupa Kapitałowa INPRO w 2012 r.:
- zrealizuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 144 mln zł,
- wprowadzi do oferty sprzedaży 466 nowych mieszkań i domów, w tym 400 będzie wprowadzonych przez INPRO SA,
- zrealizuje przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych brutto) na poziomie 510 umów, w tym INPRO SA - 450 umów.

Prognoza została sporządzona w oparciu o budżety przychodów i kosztów projektów deweloperskich i budowlanych, harmonogramy realizacji prowadzonych prac budowlanych oraz plany sprzedaży mieszkań oraz przy założeniu m.in.:
- uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych w terminach założonych w harmonogramach inwestycji,
- prowadzenia robót zgodnie z przyjętymi harmonogramami,
- braku istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz przepisach prawa.

Aktualna prognoza zakłada, że Grupa Kapitałowa INPRO w 2012 r.:
- zrealizuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 144 mln zł (bez zmian),
- wprowadzi do oferty sprzedaży 511 nowych lokali i domów, w tym 412 będzie wprowadzonych przez INPRO SA (wzrost odpowiednio o 10% i 3%),
- zrealizuje przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych brutto) na poziomie 410 umów, w tym INPRO SA- 344 umowy (spadek odpowiednio o 20% i 24%).

Wyniki sprzedażowe (rozumiane jako ilość zawartych umów przedwstępnych) zrealizowane przez Grupę INPRO w III kwartale 2012 r. były wyższe od zrealizowanych odpowiednio w I i II kwartale 2012 r. Również w październiku 2012 r. Grupa zrealizowała wysoką przedsprzedaż (na poziomie 50 umów brutto). Po podsumowaniu sprzedaży za miesiąc listopad 2012 r., który był niespodziewanie niekorzystny, okazało się jednak, że za cały 2012 r. Grupa nie zdoła najprawdopodobniej zrealizować sprzedaży na minimalnym poziomie 90% prognozowanej wielkości, tj. 459 umów, co nie powodowałoby konieczności korekty prognozy.

Przyczyną obniżenia prognozy w zakresie ilości podpisanych umów przedwstępnych jest gorsza niż zakładano sytuacja makroekonomiczna w kraju, która przekłada się na możliwości nabywcze polskiego społeczeństwa. Istotne dla Grupy Inpro są również skutki wejścia w życie ustawy o ochronie praw nabywców mieszkań i domów. Ustawa deweloperska nałożyła na Grupę INPRO konieczność otwarcia rachunku powierniczego przed wprowadzeniem nowych inwestycji do sprzedaży (w przypadku Grupy INPRO dotyczy to inwestycji "IV Żagiel" i "Chmielna Park" budynek C w Gdańsku), co spowodowało znaczne wydłużenie procedur bankowych. Uzyskanie zgody Banku na bezciężarowe odłączenia lokali w ramach inwestycji IV Żagiel również zajęło więcej czasu niż wcześniej zakładano. Powyższe czynniki spowodowały opóźnienie terminu podpisywania pierwszych umów w ramach nowych inwestycji, na które zostały dokonane rezerwacje. Ponadto proces sprzedaży został dodatkowo wydłużony przez wprowadzenie obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego.

Prognoza w zakresie ilości nowych lokali i domów wprowadzonych do oferty sprzedaży w 2012 r. przez Grupę INPRO SA została natomiast podwyższona, gdyż Grupa wprowadziła do sprzedaży 511 nowych lokali i domów, w tym INPRO SA - 412.

Na dzień 14.12.2012 r. w ocenie Zarządu INPRO SA nie ma natomiast przesłanek do korygowania prognozy w zakresie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Przy założeniu braku opóźnień w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie poszczególnych inwestycji oraz braku istotnych opóźnień w odbiorach lokali przez klientów, skonsolidowane przychody ze sprzedaży za cały 2012 r. nie powinny odbiegać znacząco od prognozy zamieszczonej w raporcie bieżącym nr 9/2012 z 05.03.2012 r. (tj. 144 mln zł). Przesunięcie księgowania większości przychodów na końcówkę bieżącego roku wynika bezpośrednio ze stopnia zaawansowania aktualnie realizowanych projektów deweloperskich.


§ 5 ust. 1 pkt 25 oraz §31 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwemczłonkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.

tel. 58 340 03 81 Formularz kontaktowy