Inpro
17cze2011

Raport bieżący nr 33 / 2011

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. uchwały o wypłacie dywidendy.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 16 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2010, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok 2010 w kwocie 8.008.000,00 złotych (słownie: osiem milionów osiem tysięcy złotych 00/100) tj. 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie w wysokości 8.720.492,04 złotych (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 04/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje.

WZA ustaliło dzień 5 lipca 2011 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustaliło dzień 19 lipca 2011 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.