Inpro
07lip2011

Raport bieżący nr 38 / 2011

Temat: Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem w dniu 16 czerwca 2011r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, informuje, iż w dniu 06 lipca 2011r. powziął informację o dokonaniu w dniu 28 czerwca 2011r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwała WZA, to znaczy:

1. zmieniono zapis §4 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 23 kropkę zastąpiono średnikiem, po którym dodano punkt 24, który otrzymał następujące brzmienie:

" 24) pośrednictwo finansowe ( 66.19.Z PKD)."

2. uchylono w całości dotychczasową treść §11 punkt 5 Statutu Spółki:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu."

i nadano mu nowe następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki INPRO S.A. są przedmiotem obrotu."

Informacja o rozszerzeniu przedmiotu działalności o "pośrednictwo finansowe" została wpisana do Działu 3 Rubryki 1 Rejestru KRS.

Tekst jednolity Statutu Spółki zarejestrowany w KRS dostępny jest w raporcie bieżącym Spółki nr 35/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. dotyczącym treści uchwały WZA Spółki podjętej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.