Raport bieżący nr 42 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem zależnym -
Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2011r. Zarząd Spółki zawarł umowę nr 4359/2011 o Generalne Wykonawstwo projektu Hotel Mikołajki, której stroną są: INPRO S.A. (jako Wykonawca) i Hotel Mikołajki Sp. z o.o. (jako Zamawiający) na następujących warunkach:

a. Przedmiot umowy: kompleksowe wykonanie zespołu hotelowo-apartamentowego łącznie z robotami wykończeniowymi w standardzie kategoryzacji hoteli odpowiadającym **** (cztery gwiazdki), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Mikołajkach, przy ul. Okrężnej oraz na Wyspie Ptasiej. W skład zespołu wchodzić będą: budynek hotelowo – apartamentowy na Wyspie Ptasiej, budynek hotelowo – konferencyjno – gastronomiczny na półwyspie, przebudowa budynku usługowo – magazynowo – biurowego na półwyspie;

b. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 43.264.175zł (czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych), do którego zostanie doliczony należny podatek VAT;

c. Rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia 05 sierpnia 2011r.;

d. Zakończenie robót budowlanych: do dnia 31 marca 2013r.;

e. Warunki umowy: nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów, przy czym:

i. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały na okres 36miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy,

ii. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2% łącznej wartości wynagrodzenia netto poprzez potrącenie 2% z należności netto wynikającej z każdej faktury,

iii. W przypadku nie dotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki;

iv. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterek lub wad, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto danego elementu robót, w którym wystąpiła usterka lub wada, za każdy dzień zwłoki w jej usunięciu.

f. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy jednej ze stron, strona odstępująca zapłaci drugiej stronie odszkodowanie w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego, nie mniej jednak niż 2.240.000,00zł.

g. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących zastrzeżeń warunku lub terminu.


Przedmiotowa umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych INPRO S.A.

Łączna wartość umów podpisanych z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 58.798.509,34zł. Umową o największej wartości jest umowa opisana w niniejszym komunikacie.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z zapisem §10 ust 10 Statutu Spółki INPRO S.A. Rada Nadzorcza Spółki INPRO S.A. w dniu 13 lipca 2011r. wyraziła zgodę na zawarcie wyżej wymienionej umowy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..