Inpro
05wrz2011

Raport bieżący nr 45 / 2011

Temat: Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem zależnym Hotel Mikołajki
Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia 05.09.2011r. dotyczącego podpisania przez podmiot zależny (Hotel Mikołajki Sp. z o.o.) umowy znaczącej, informuje, iż w dniu 05 września 2011r. Spółka (jako przyszły Pożyczkodawca) podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. (jako przyszły Pożyczkobiorca) bezwarunkową umowę przyrzeczenia udzielenia pożyczki – akt notarialny Repertorium A nr 4566/2011.

Zgodnie z zapisami punktu A) podpunkt 2 litera g) raportu bieżącego nr 44/2011 przedmiotowa umowa dotyczy notarialnej, bezwarunkowej umowy przyrzeczenia udzielenia pożyczki na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów przedsięwzięcia budowy zespołu hotelowo – apartamentowego (Condohotel) w Mikołajkach, wykraczających poza koszty określone w przedłożonym w PKO BP biznesplanie oraz spłatę kredytu udzielonego przez Bank, zawartej pomiędzy Hotel Mikołajki Sp. z o.o. a INPRO S.A. i dokonanie przelewu wierzytelności z niej na PKO BP, za zgodą INPRO. Pożyczka udzielona zostanie w kwocie odpowiadającej sumie niespłaconych przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umów kredytowych opisanych w raporcie bieżącym nr 44/2011 oraz na pokrycie ewentualnych dodatkowych uzasadnionych kosztów inwestycyjnych wykraczających poza koszty określone w przedłożonym w Banku biznesplanie.

Zgodnie z zapisami aktu notarialnego przyrzeczona umowa została zawarta na następujących warunkach:

  • Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy pożyczkę jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zawarcie umowy pożyczki, wyrażając jednocześnie zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności na PKO BP,

  • Pożyczkobiorca dokona niezwłocznej spłaty kredytu w PKO BP,

  • Wysokość oprocentowania będzie równa stawce WIBOR 3M + marża 2,00p.p. p.a.

  • Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki, jednak nie wcześniej niż po spłacie kredytu w PKO BP,

  • W razie niedotrzymania przez pożyczkobiorcę terminu spłaty, Pożyczkodawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia,

  • Umowa nie określa górnego pułapu kwoty przyrzeczonej pożyczki, dla potrzeb przygotowania raportu przyjęto wartość przedmiotu umowy jako sumę zawartych przez Hotel Mikołajki z PKO BP umów kredytowych, tj. 31.590.000,00zł,

  • Umowa pożyczki zostanie zawarta najpóźniej ostatniego dnia określonego jako ostateczny termin spłaty kredytów udzielonych Hotelowi Mikołajki przez PKO BP S.A., tj. 31 grudnia 2027r.

Spółka uznaje w.w. umowę przelewu wierzytelności za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość (liczona jako wartość przyjęta dla potrzeb raportowania) przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy INPRO S.A. podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. umowy na łączną kwotę 90.388.509,34zł.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 42/2011 z dnia 02 sierpnia 2011r. (umowa o Generalne Wykonawstwo zespołu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach na kwotę 43.264.175zł). Jednakże z uwagi na fakt, iż opisana w niniejszym raporcie umowa przyrzeczenia udzielenia pożyczki nie posiada wartości maksymalnej, tą właśnie umowę Spółka uznaje jako najbardziej istotną w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.