Inpro
25lis2011

Raport bieżący nr 50 / 2011

Temat: Ustanowienie zastawu na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 Spółka otrzymała dwa postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 22.11.2011 następujących zastawów:

1. Zastawu na prawie własności udziałów, które INPRO S.A. posiada w podmiocie powiązanym – w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o., pozycja w Rejestrze Zastawów numer: 2284098.

Przedmiotowy zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z tytułu kredytu: obrotowego w walucie polskiej nr 73 1020 1811 0000 0902 0202 0394 z dnia 05.09.2011 w kwocie 4.500.000,00zł udzielonego Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o., opisanego w raporcie bieżącym Spółki nr 44/2011 z dnia 05.09.2011.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Hotel Mikołajki, opisaną w raporcie bieżącym Spółki nr 46/2011 z dnia 04.10.2011, zastaw rejestrowy został ustanowiony na wszystkich udziałach, które INPRO S.A. posiada w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o., tj. na 15.582 udziałach o wartości nominalnej 1.000,00zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.582.000,00zł, dających INPRO S.A. 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.Najwyższa suma zabezpieczenia określona w umowie zastawu wynosi 6.660.000,00zł.


2. Zastawu na prawie własności udziałów, które INPRO S.A. posiada w podmiocie powiązanym – w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o., pozycja w Rejestrze Zastawów numer: 2284101.

Przedmiotowy zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z tytułu kredytu: inwestycyjnego w walucie polskiej nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 05.09.2011 w kwocie 27.090.000,00zł udzielonego Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o., opisanego w raporcie bieżącym Spółki nr 44/2011 z dnia 05.09.2011.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Hotel Mikołajki, opisaną w raporcie bieżącym Spółki nr 46/2011 z dnia 04.10.2011, zastaw rejestrowy został ustanowiony na wszystkich udziałach, które INPRO S.A. posiada w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o., tj. na 15.582 udziałach o wartości nominalnej 1.000,00zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.582.000,00zł, dających INPRO S.A. 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Najwyższa suma zabezpieczenia określona w umowie zastawu wynosi 137.617.200,00zł.

Wartość brutto nabycia udziałów w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. ewidencjonowana w księgach rachunkowych INPRO S.A. wynosi 15.586.144,74zł. Udziały w kapitale zakładowym Hotelu Mikołajki stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania. Według wiedzy Spółki powyższego powiązania brak również pomiędzy spółką Hotel Mikołajki Sp. z o.o. i osobami zarządzającymi tą spółką a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem.

Wartość aktywów na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, bowiem jest ona niższa od progu istotności o 126.535,51 zł. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.