Inpro
29lis2011

Raport bieżący nr 53 / 2011

Temat: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości INPRO S.A.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28.11.2011 otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 16.11.2011 wpisu hipoteki na aktywach INPRO S.A., stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie ("BPS S.A.", "Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 4093208/5/K/Ob/11z dnia 27.10.2011r. w kwocie 4.243.200,00 zł (umowa nieistotna).

Zgodnie z postanowieniem Sądu wpis hipoteczny dotyczy:

Ustanowionej na pierwszym miejscu hipoteki do kwoty 7.213.440,00 zł, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami, obciążającej prawo własności INPRO S.A. nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Olsztyńskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00087942/1.

Wartość wskazanej nieruchomości objętej księgą wieczystą numer GD1G/00087942/1 wpisana w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 5.200.000,00 PLN.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Wartość aktywów na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.