Inpro
08gru2011

Raport bieżący nr 54 / 2011

Temat: Decyzja INPRO S.A. o wcześniejszym wykupie obligacji.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 grudnia 2011 roku podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie w dniu 23 stycznia 2012 roku wszystkich obligacji wyemitowanych na podstawie Umowy Organizacji Emisji Obligacji z dnia 19.01.2010 z późniejszymi zmianami podpisanej przez Spółkę z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotowa umowa została szczegółowo opisana w punkcie 22 części III Prospektu Emisyjnego INPRO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2010 i dotyczy emisji 16.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A, oznaczonych od numeru 001 do numeru 16000, o wartości 1.000,00 zł każda. Łączna wartość nominalna i emisyjna obligacji wynosi 16.000.000,00zł. Obligacje są oprocentowane oraz zabezpieczone hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 32.000.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, ul. Chmielna, KW nr GD1G/00064314/3.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji termin wykupu obligacji przypadał na dzień 23 lipca 2012 roku. Jednakże Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z dnia 22.01.2010 w sprawie emisji obligacji, podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji w najbliżej przypadającym terminie wypłaty odsetek, tj. dnia 23 stycznia 2012 roku.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość nominalna obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.