Inpro
23gru2011

Raport bieżący nr 58 / 2011

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2011r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 28/2011 o wyborze firmy audytorskiej Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń - Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku 80-353, ul. Leszka Białego 29 (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3488) do:

1. Przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO S.A. oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za pierwsze półrocze 2012 roku.

2. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO S.A. oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za 2012 rok.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres jednego roku począwszy od dnia jej zawarcia.

Spółka w przeszłości korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych Spółki za lata 2011 i 2009 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według stanu na dzień 30.06.2011r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego według stanu na dzień 30.06.2009.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.