Inpro
22lut2011

Raport bieżący nr 6 / 2011

Temat: Zawarcie umowy znaczącej przez INPRO SA z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA informuje, iż w związku z kontynuacją realizacji projektu deweloperskiego Osiedle Trzy Żagle w Gdańsku, w dniu 21 lutego 2011r. podpisał z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA polisę ubezpieczenia ryzyk budowlanych nr 901006362650 na następujących warunkach:

  • przedmiot ubezpieczenia: budowa budynku C w ramach inwestycji Trzy Żagle

  • miejsce ubezpieczenia: Gdańsk, ul. Olsztyńska 3

  • okres ubezpieczenia: od 1 kwietnia 2010 do 31 grudnia 2011r.

  • suma ubezpieczenia mienia łącznie: 43.738.117,80zł, z czego: wartość kontraktu 40.537.949,00zł, usunięcie pozostałości po szkodzie limit 2.000.000zł, sprzęt i wyposażenie budowlane (w tym elektroniczne) limit 170.000zł, maszyny budowlane 1.030.168,80zł.

  • składka ubezpieczeniowa: 16.804,00zł,

  • warunki umowy – Umowa posiada zapisy standardowe (zgodnie z OWU ryzyk budowlanych) i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Dodatkowo zawiera między innymi następujące postanowienia: rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym (24miesiące), rozszerzenie okresu ubezpieczenia o okres testów maszyn i instalacji (4tygodnie). Ubezpieczyciel pokrywa koszty dodatkowe (praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy) - limit 2.000.000PLN. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowania za: szkody powstałe w wyniku powodzi, szkody w dokumentacji budowlanej, szkody w mieniu transportowanym drogą lądową (limit na pojedynczy transport: 50.000PLN) oraz szkody w elementach odebranych lub oddanych do użytku. W przypadku gdy w okresie ubezpieczenia wzrośnie łączna wartość robot kontraktowych (z zastrzeżeniem, że zakres prac pozostaje bez zmian), wraz z kosztami odtworzenia materiałów, robocizny, frachtu, opłat celnych i innymi kosztami, suma ubezpieczenia zostanie automatycznie zwiększona, nie więcej jednak niż o 10% sumy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel bezskładkowo przedłuży okres ubezpieczenia o 60dni. Nieopłacenie składki w wyznaczonym terminie nie powoduje wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Ubezpieczyciel pisemnie wezwie Spółkę do zapłaty. Ubezpieczyciel pokrywa 50% kosztów ekspertyz rzeczoznawców – maksymalnie 50.000zł.

  • brak postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro

  • brak zastrzeżenia warunku lub terminu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Łączna wartość umów zawartych z STU ERGO HESTIA SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 116.235.451,80zł. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w niniejszym komunikacie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.