Inpro
01mar2011

Raport bieżący nr 8 / 2011

Temat: Zawarcie umowy znaczącej przez INPRO SA z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA SA

      Treść raportu:

Zarząd INPRO SA informuje, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu deweloperskiego Wieża Leszka Białego w Gdańsku i oddaniem w grudniu 2010r. budynku wielomieszkaniowego do użytkowania, w dniu 28 lutego 2011r. podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA SA polisę ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych nr 645-A 138746 wraz z aneksem nr 1 (wprowadzającym INPRO SA jako Ubezpieczającego), Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych UNIQA Wspólnota na następujących warunkach:

a) Ubezpieczający: INPRO SA (z uwagi na fakt, iż na dzień 28.02.2011r. nie została jeszcze zawiązana Wspólnota Mieszkaniowa na przedmiotowej inwestycji),

b) Ubezpieczony: INPRO SA

c) przedmiot ubezpieczenia: budynek mieszkalny wielomieszkaniowy w ramach inwestycji Wieża Leszka Białego

d) miejsce ubezpieczenia: Gdańsk, ul. Chłopska 65

e) okres ubezpieczenia: od 2 lutego 2011 do 1 lutego 2012r.

f) suma ubezpieczenia mienia: budynek wielomieszkaniowy bez dźwigów osobowych i osobowo-towarowych od ognia i inny zdarzeń losowych: 17.622.000,00zł, odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami: 200.000,00zł, ubezpieczenie mienia od szkód wynikłych z aktów wandalizmu: 10.000,00zł, ubezpieczenie mienia od szkód wynikłych w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych: 50.000,00zł, ubezpieczenie szyb i innych otworów szklanych od stłuczenia: 2.000,00zł.

g) składka ubezpieczeniowa: 3.117,00zł,

h) warunki umowy – Umowa posiada zapisy standardowe (zgodnie z OWU Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych) i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Dodatkowo zawiera między innymi następujące postanowienia: rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe wskutek zalań i przepięć, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający (podlimit dla tego ryzyka wynosi 10% sumy ubezpieczenia OC);

i) brak postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro

j) brak zastrzeżenia warunku lub terminu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
W okresie ostatnich 12 miesięcy przedmiotowa umowa była jedyną umową podpisaną przez INPRO SA z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA SA.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.