Raport bieżący nr 8 / 2012

Temat: Wykreślenie hipotek ustanowionych na nieruchomości należącej do INPRO S.A.

    Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 27.02.2012r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu w dniu 15.02.2012r. z księgi wieczystej GD1G/00011980/6 prowadzonej dla nieruchomości Spółki położonej w Gdańsku (obręb ewidencyjny 0049-Jasień) następujących hipotek ustanowionych na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"): a) hipoteki umownej zwykłej w kwocie 12.000.000,00 złotych oraz b) hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 6.000.000,00 złotych. Stanowiły one zabezpieczenie wierzytelności Banku z tyt. umowy kredytu nr U/0006326526/0001/2010/1300 z 26.05.2010 r., w tym odpowiednio kapitału kredytu oraz odsetek, opłat, prowizji i innych kosztów dochodzenia roszczeń.

O ustanowieniu przedmiotowych hipotek i zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w prospekcie emisyjnym.

Wykreślenie przedmiotowych hipotek nastąpiło w związku z całkowitą spłatą wyżej wspomnianego kredytu udzielonego INPRO S.A. przez Bank.

Wartość każdej z wykreślonych hipotek była wyższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 euro, a ponadto były one ustanowione na nieruchomości Spółki, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Hipoteki były ustanowione na rzecz podmiotu niepowiązanego ze Spółką. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką i nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami zarządzającym Bankiem.

Szczegółowa podstawa prawna§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..