Raport bieżący nr 9 / 2012 - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro
05mar2012

Raport bieżący nr 9 / 2012

Temat: Prognoza skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy INPRO w 2012 roku

Treść raportu:


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Inpro S.A. prognozuje, że Grupa Kapitałowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku osiągnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 144 mln zł. Plan na 2012 rok zakłada wprowadzenie do oferty sprzedaży 466 nowych mieszkań i domów, w tym 400 będzie wprowadzonych przez Inpro S.A. Prognozowana na 2012 rok ilość podpisanych umów przedwstępnych brutto wynosi 510 lokali, w tym zakładane jest, że spółka Inpro S.A. (wraz z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.) podpisze około 450 umów.

Prognoza została sporządzona na podstawie obecnego stanu wiedzy Zarządu Inpro S.A oraz w oparciu o budżety przychodów i kosztów projektów deweloperskich i budowlanych oraz harmonogramy realizacji prowadzonych prac budowlanych. Możliwość uzyskania prognozowanych przychodów uzależniona będzie od uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych w terminach założonych w harmonogramach inwestycji, popytu na rynku nieruchomości i kształtowania się cen mieszkań, prowadzenia robót zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Prognoza została sporządzona przy założeniu braku istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz przepisach prawa, które mogłyby wpłynąć na działalność prowadzoną przez Grupę, braku istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Zarząd Inpro S.A. zobowiązuje się do monitorowania oraz oceniania możliwości realizacji prognozowanych przychodów w okresach kwartalnych w oparciu o wyniki finansowe podawane do publicznej wiadomości w raportach okresowych tj. raportach za I i III kwartał, oraz za I półrocze 2012 r.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywana w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży, stanu realizacji inwestycji oraz uwarunkowań rynkowych mających wpływ na możliwość osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych.

W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń (powyżej 10%) od prognozowanych wielkości, ich korekta będzie podawana w formie raportu bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Grupy Kapitałowej.

Zaprezentowana prognoza przychodów finansowych nie była poddana ocenie biegłego rewidenta, co do kompletności i rzetelności przyjętych założeń prognozy oraz zastosowanych do sporządzenia prognozy zasad rachunkowości.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 25) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.

tel. 58 340 03 81 Formularz kontaktowy