Inpro

Mieszkania i domy w programie „Bezpieczny Kredyt 2%”
Zarezerwuj już teraz z gwarancją ceny.

Uwaga! Program na wyczerpaniu. Ostatnia szansa na kupno mieszkania w programie Bezpieczny Kredyt 2%.

Czytaj więcej na łamach serwisu Bankier.pl

„Bezpieczny Kredyt 2%” to element nowego programu rządowego „Pierwsze mieszkanie”.

Osoby, które go uzyskają, przez 10 lat będą otrzymywać dopłaty, które obniżą ratę kredytu liczoną wg oprocentowania wynoszącego 2% plus marża banku. Program skierowany jest do osób przed 45. rokiem życia, planujących zakupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom.

W Programie nie ma limitu ceny za metr kwadratowy. Jedynym ograniczeniem jest maksymalna wysokość zobowiązania wynosząca 500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla wieloosobowych gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę, że przy zaciąganiu kredytu można wnieść maksymalnie 200 tys. zł wkładu własnego, za „Bezpieczny kredyt 2%” będzie można kupić nieruchomość wartą nawet 800 tys. zł.  

Już teraz możesz zarezerwować mieszkanie lub dom z aktualnej oferty INPRO.

Od 1 lipca br., klienci mogą składać w wybranym banku wniosek o kredyt, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji podpisać umowę deweloperską.

 

Jak skorzystać z Programu?

  1. Nie zwlekaj z decyzją o zakupie wymarzonego mieszkania lub domu i wybierz już dziś
  2. Podpisz umowę przedwstępną i wpłać jedynie 10% wartości nieruchomości
  3. Uzyskaj kredyt na preferencyjnych warunkach i wpłać pozostałe środki.
  4. W przypadku odmowy uzyskania preferencyjnego kredytu odzyskasz 100% wpłaconych środków

 

Znajdź swoje mieszkanie, które spełnia kryteria programu "Bezpieczny Kredyt 2%"

Skontaktuj się z naszym doradcą kredytowym

Aby otrzymać aktualne informacje o warunkach kredytowania, prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail: magdalena.reysowska@inpro.com.pl lub kredyty@inpro.com.pl.

Polecamy również bezpośredni kontakt z naszymi ekspertami, którzy są do Państwa dyspozycji w siedzibie naszej firmy w Gdańsku Oliwie przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8.

Magdalena Reysowska

tel kom. 607 085 323
magdalena.reysowska@inpro.com.pl

Pytania i odpowiedzi: Bezpieczny Kredyt 2%

Zachęcamy do pobrania i zapisania dokumentu w formacie PDF lub przejrzenia treści bezpośrednio na stronie. 

Czy obcokrajowiec mieszkający i pracujący w Polsce kwalifikuje się pod składanie wniosku na BK2%.

Tak, musi posiadać miejsce zamieszkania w Polsce i nadany numer PESEL, ważną kartę pobytu i paszport oraz dochody akceptowane przez bank.

Czy będzie sprawdzany jakiś minimalny okres zamieszkania i pracy w Polsce?

Zdolność kredytowa jest badana na podstawie dochodów uzyskiwanych w okresie ostatnich 3, 6 lub 12 m-cy zgodnie z procedurami obowiązującymi w różnych bankach.

Czy zdolność kredytowa będzie liczona dla raty PRZED dopłatą czy może PO dopłacie?

Zdolność kredytowa jest liczona zgodnie z wprowadzoną Rekomendacją S.

Skoro 20% całkowitej kwoty wydatków może stanowić wkład własny i gwarancja to z czego składa się ta kwota wydatków? Czy jest to zakup mieszkania, miejsca postojowego, komórki lokatorskiej i wykończenie?

Całkowita kwota wydatków to cena za lokal mieszkalny z wykończeniem oraz przynależnym miejscem postojowym.

Klient odziedziczył spadek ma udział w mieszkaniu 1/3 mieszkania i na tą nieruchomość zaciągnął pożyczkę hipoteczną na dowolny cel. Czy klient może skorzystać z programu 2%?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 poz. 819) art. 3 ust. 1 pożyczka jest uznawana za umowę o kredyt hipoteczny, o ile spełnia warunki określone w ust. 1 tejże ustawy. Dlatego też w przypadku pożyczki związanej z nieruchomością mieszkalną, należy przyjąć, że wnioskodawca nie spełnia warunku określonego w art. 28 ust. 5 lit a pkt 2 ustawy.

Singiel bierze Bezpieczny kredyt mieszkaniowy, po 6 -cu miesiącach bierze ślub, po ślubie chce włączyć mieszkanie do wspólnoty małżeńskiej- czy starci dopłaty ?

Jeśli singiel uzyskał bezpieczny kredyt mieszkaniowy i kupił mieszkanie, gdzie nabył 100 % własności i w okresie dopłat zawarł związek małżeński i rozszerzył wspólność ustawową, to w takim przypadku nie jest to przesłanka do zaprzestania dopłat.

Czy do programu może przystąpić np. dziecko z rodzicami, żeby poprawić zdolność%?

Do kredytu nie mogą przystąpić inne osoby w celu poprawy zdolności kredytowej.

Dochody mieszane - pln i euro. Czy dochód w euro będzie brany pod uwagę, czy tylko dochód w pln i kredyt w pln?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy można uzyskać tylko w PLN.

Singiel z dzieckiem - jaki limit kredytu?

600 tysięcy PLN

Czy co kwartał zmienia się kwota dopłaty ?

Kwota dopłaty co miesiąc jest inna z uwagi na zmniejszający się kapitał do spłaty.

Rodzaj oprocentowania po upływie pierwszych 5 lat, czy na kolejne 5 również będzie przeliczenie na bazie stałego oprocentowania jako wymóg Ustawy?

Tak. Po każdym okresie stała stopa jest ustalana wg. aktualnej oferty banków – każdorazowo niezbędny jest aneks do umowy określający nową stawkę stałej stopy i nowy wskaźnik kwartalnej stopy procentowej, a także oświadczenie kredytobiorcy o niewystąpieniu przesłanek do wygaśnięcia dopłat w okresie objętym dopłatami podpisane nie później niż wraz z aneksem.

Czy w sytuacji braku dzieci z partnerem kredytobiorcy należy ich traktować jako wspólne gospodarstwo domowe?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać kredytobiorca, który prowadzi gospodarstwo domowe z rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej jednej z tych osób i stale z nią zamieszkujące.

Art.9b.ust 12, pkt 3, ppkt j j) dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że: – spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu lub 48 – spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub – łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, lub – łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu, W jaki sposób interpretować możliwość nadpłaty kredytu? Czy wyszczególnione punkty łącznie w ten sposób, że pierwsza nadpłata możliwa jest po 3 latach i jej limit do końca okresu dopłat wynosi wraz z wkładem własnym 200 tys.zł CZY do 3 lat limit nadpłat to łącznie z wkładem własnym wynosi 200 tys.zł a po okresie 3 lat bez jakiegokolwiek limitu? Czy jeszcze w inny sposób? I jeszcze jedno pytanie w tym temacie: Czy można nadpłacać kredyt 2%?

Tak, należy stosować się do zapisu z Ustawy:
Spłaty dokonano po upływie 3-ch lat od dnia udzielenia kredytu lub spłata dotyczyła części objętej gwarancją, lub łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego Kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł, lub łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez Kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Wkład własny większy niż 20%, czy to możliwe?

Wkład własny nie może być większy niż 200 tysięcy PLN.

Jeśli docelowy kredytobiorca będzie korzystał z gwarancji BGK to wkład własny nie może być większy niż 20% wydatków i nie więcej niż 200 tysięcy PLN, w tym gwarancja nie może być większa niż 100 tysięcy PLN.

Jeśli wkładem własnym jest jedynie nieruchomość gruntowa to brak limitu na max. wkład własny ale łączna wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz tego kredytu nie może być wyższa niż 1 000 000 PLN.

Czym jest wskaźnik W i od czego zależy?

Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej będzie publikowany na stronie BGK. Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, innych niż bezpieczny kredyt mieszkaniowy, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów. Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału. Ogłoszony w komunikacie wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej obowiązuje od siódmego dnia po dniu tego ogłoszenia do dnia ogłoszenia kolejnego komunikatu. W przypadku gdy średnia ważona stopa oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, innych niż bezpieczny kredyt jest wyższa niż 10%, komunikatu nie ogłasza się i obowiązuje wskaźnik ostatnio publikowany. Przed dniem ogłoszenia pierwszego komunikatu, wysokość dopłaty do raty bezpiecznego kredytu oblicza się według wskaźnika średniej kwartalnej stopy stanowiącego iloczyn wskaźnika WIRON obowiązującego w dniu 1 lipca 2023 r. i współczynnika 1,2.

Czy można refinansować wniesione środki na zakup nieruchomości

Nie ma takiego celu kredytowania.

Jeśli osoba nie jest i nie była właścicielem nieruchomości, natomiast była wcześniej (2 lata temu) współkredytobiorcą (kredyt dla siostry, kredyt spłacony). Czy może przystąpić do kredytu BK2%.

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać osoba, która w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest i nie była stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku, chyba że umowa została rozwiązana (zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z 20.05.2021r poz. 1177, skuteczne odstąpienie od umowy deweloperskiej albo umowy.

Czy po wygaśnięciu dopłat można wybrać okresowo stałą stopę?

Tak, po złożeniu odpowiedniej dyspozycji w banku.

Czy w przypadku zawarcia umowy kredytu hipotecznego a następnie odstąpienia w ciągu 14 dni od zawartej umowy czy można skorzystać z BK2%?

Tak. Zapis z Ustawy mówi:
Bezpieczny kredyt może uzyskać kredytobiorca, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku, chyba że umowa została rozwiązana (zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z 20.05.2021r poz. 1177, skuteczne odstąpienie od umowy deweloperskiej albo umowy.

Jak należy rozumieć zapis w ustawie, że z Programu może skorzystać para w związku nieformalnym, która ma przynajmniej jedno wspólne dziecko? Czy ma być to wspólne dziecko tych osób pozostających w związku nieformalnym, czy może to być dziecko wychowywane przez tą parę, ale biologicznie będące dzieckiem jednej z tych osób?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać kredytobiorca, który prowadzi gospodarstwo domowe z rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej jednej z tych osób i stale z nią zamieszkujące.

Zakup mieszkania od dewelopera wraz z garażem na oddzielnej KW. Czy na kredyt 2% taki garaż też można nabyć?

Nie, garaż musi być przynależny.

Czy matka z dzieckiem (będąca w związku nieformalnym) może do programu przystąpić jako singiel? Zakładam, że ojciec dziecka nigdy nie posiadał prawa do nieruchomości/ Czy rozwódka/wdowa z dzieckiem może do programu przystąpić jako singiel?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać osoba, która prowadzi gospodarstwo domowe:
- samodzielnie lub
- z rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną co najmniej jednej z tych osób i stale z nią zamieszkujące.

Czy Klient ze spłaconym kredytem na działkę, może przystąpić do programu (bez ograniczeń typu, spłata kredytu nie nastąpiła w okresie ostatnich 36 miesięcy)?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może uzyskać kredytobiorca, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku, chyba że umowa została rozwiązana (zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z 20.05.2021r poz. 1177, skuteczne odstąpienie od umowy deweloperskiej albo umowy.

Czy małżeństwo obcokrajowców będących rezydentami (np. Ukraińcy pracujący i rozliczający się w Polsce) może podejść do programu bez innych ograniczeń, tak jak obywatele RP?

Tak, o Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może wnioskować osoba, która prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium RP. Posiada ważna kartę pobytu i paszport zagraniczny, numer PESEL, adres zamieszkania w Polsce oraz dochód akceptowany przez bank.

Czy miejsce postojowe będzie można kredytować? Pytanie dotyczy zarówno rynku wtórnego, jak i pierwotnego

Tak, jeśli jest pomieszczeniem przynależnym.

Rodzice przy rozwodzie dali Klientowi w darowiźnie 50 % udziału w mieszkaniu, w którym nie mieszka. Czy może ubiegać się o BK2%?

O Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy może wnioskować osoba, która nabyła udziały w drodze dziedziczenia do jednego lokalu, nie wyższe niż 50% i nie zamieszkująca w tym lokalu lub domu od co najmniej 12 miesięcy.

Czy jako kredyt hipoteczny należy rozumieć również pożyczkę hipoteczną zabezpieczoną np. na działce budowlanej? W takim przypadku pomimo, iż wnioskodawca był/jest strona innej umowy nadal może spełniać warunek nieposiadania innego lokalu mieszkalnego. Czy jeśli wnioskodawca jest stroną innej umowy, do której przystąpił np. jako poręczyciel lub „dawca” zabezpieczenia (np. działki) to również jest wykluczony z ubiegania się o BK2%?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 poz. 819) art. 3 ust. 1 pożyczka jest uznawana za umowę o kredyt hipoteczny, o ile spełnia warunki określone w ust. 1 tejże ustawy.
Dlatego też w przypadku pożyczki związanej z nieruchomością mieszkalną, należy przyjąć, że wnioskodawca nie spełnia warunku określonego w art. 28 ust. 5 lit a pkt 2 ustawy.

Czy jeśli jest związek nieformalny to mogą przystąpić jako single do BK2%, ale warunek jest taki, że nie mogą ze sobą zamieszkać, bo każde z nich musi mieszkać w swoim mieszkaniu?

Zgodnie z Ustawą kredytobiorca ma obowiązek w ciągu 24 miesięcy zamieszkać w kredytowanej nieruchomości objętej Bezpiecznym Kredytem Mieszkaniowym.

Bezpieczny kredyt jest na 10 lat, a oprocentowanie stałe tylko na 5 lat?

Stałe oprocentowania ustalane jest na okres 60 miesięcy, a po tym czasie Klient musi zgłosić się do banku w celu złożenia oświadczenia, że nie wystąpiły przesłanki utraty dopłaty i podpisać aneks do umowy określający nową stawkę stałej stopy na kolejny okres 60 miesięcy.

W przypadku kredytu budowlano-hipotecznego i rat odsetkowych przez 4 m-ce, ile otrzyma dopłat? 120 rat + 4?

Dopłaty obejmują 120 rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych zgodnie z harmonogramem.

 

Zobacz całą naszą ofertę mieszkań i domów

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.

tel. 58 340 03 81 Napisz do działu sprzedaży