Inpro
01sty2016

Raporty EBI

Inpro Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania
Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Inpro Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący
niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powyższa zasada nie będzie stosowana, albowiem posiedzenia Walnego
Zgromadzenia nie są rejestrowane w formie wideo i audio. Brak rejestracji
przebiegu obrad jest obecnie podyktowany brakiem wystarczającej jakości
środków rejestrujących, które bez obawy o zniekształcenie przekazu mogłyby
odzwierciedlać przebieg Walnego Zgromadzenia. Nadto, przebieg obrad
Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami protokołowany
jest przez Notariusza, a treść podjętych w trakcie obrad uchwał jest publikowana
przez Spółkę. Niestosowanie tej zasady w ocenie Spółki nie wiąże się z żadnym
ryzykiem, albowiem stosując procedury zwoływania Walnych Zgromadzeń i
odzwierciedlania jego przebiegu w postaci protokołu notarialnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, zapewnia się możliwość zarówno
uczestnictwa akcjonariuszy w obradach Zgromadzenia, jak i następczego
zapoznania się z jej przebiegiem. Spółka jednakże nie wyklucza podjęcia starań
o pozyskanie i wdrożenie środków technicznych, które mogą rejestrować w
formie audio lub wideo przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20
lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą
zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli
przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej
działalności.
Nie ma zastosowania.
Powyższa zasada I.Z.2 nie ma zastosowania w zakresie wskazanym w zasadzie
I.Z.1, gdyż akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20
lub mWIG40. Za stosowaniem zasady nie przemawia także zwarta struktura
akcjonariatu oraz charakter i zakres prowadzonej działalności.

Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się
Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami
rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w
poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub
podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami
umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria
niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot
niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie
się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obecnie Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje kryteriów
niezależności wskazanych w drugim zdaniu omawianej tutaj zasady numer II.Z.4.
Zarząd spółki podejmie działania i zarekomenduje najbliższemu Walnemu
Zgromadzeniu wprowadzenie do Statutu Spółki oraz do treści Regulaminu Rady
Nadzorczej kryteriów niezależności wskazanych w drugim zdaniu Zasady numer
II.Z.4. Do czasu wprowadzenia tych kryteriów do treści powyższych dokumentów,
kryteria tej niezależności mogą nie być w pełni stosowane przez Spółkę, przy
czym w ocenie Zarządu obecni niezależni według zasad określonych w Statucie
członkowie Rady Nadzorczej spełniają także kryteria niezależności wskazane w
drugim zdaniu zasady numer II.Z.4.
II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie
nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji
Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję
komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się
odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonują obecnie Komitety wskazane w Załączniku I do
zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., tj. Komisja ds. nominacji
oraz Komisja ds. wynagrodzeń. Obecna Rada Nadzorcza zgodnie z zapisem
§10 Statutu Spółki wykonuje zadania Komitetu audytu. Z uwagi na wielkość
Spółki Zarząd uważa, że obecnie obowiązujące regulacje związane z wyborem
członków zarządu powoływanych przez Radę Nadzorczą oraz zasady wyborów
członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie stanowią
prawidłową i wystarczającą regulację w tym zakresie oraz nie niosą ryzyka braku
transparentności i przejrzystości działań lub działań naruszających równe prawa
akcjonariuszy. Ponadto Spółka informuje, że Statut przewiduje obowiązek
zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki co najmniej dwóch członków
posiadających statut niezależności, określony w obecnej treści Statutu.
Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje zaś, że w wypadku utracenia przez
członka Rady Nadzorczej statutu członka niezależnego, osoba taka jest
zobowiązania niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Spółki. Nadto zgodnie z zapisem § 9 pkt 7
Regulaminu Walnego Zgromadzenia kandydat na członka Rady Nadzorczej
składa na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma zostać powoływany,
oświadczenie o spełnianiu lub nie statusu niezależnego członka Rady
Nadzorczej.
W Spółce obecnie nie stworzono i nie przyjęto polityki wynagrodzeń. Zgodnie ze
Statutem Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez
Walne Zgromadzenie, zaś wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada
Nadzorcza. Ponadto Spółka publikuje dane dotyczące wynagrodzeń członków
organów nadzorczych i zarządczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Okoliczność ta powoduje, iż brak polityki wynagrodzeń nie powoduje w
rzeczywistości naruszenia postanowień ww. zaleceń, a wynagrodzenia w Spółce
są transparentne i tym samym nie niesie to ryzyka lub negatywnych skutków
niezastosowania tej zasady.
Zarząd zarekomenduje także, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
wprowadzone zostały do Statutu Spółki oraz do treści Regulaminu Rady
Nadzorczej kryteria niezależności wskazane w drugim zdaniu zasady numer
II.Z.4.
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane
w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Jak już informowano w uzasadnieniu do oświadczenia o niestosowaniu zasady
numer II.Z.7 powyżej, w Spółce nie funkcjonują obecnie Komitety wskazane w
Załączniku I do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., w tym
odrębny Komitet audytu. Obecna Rada Nadzorcza zgodnie z zapisem §10
Statutu Spółki wykonuje zadania Komitetu audytu. Nadto, jak wskazano w
uzasadnieniu stanowiska dotyczącego zasady numer II.Z.4 obecnie Statut Spółki
oraz Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje kryteriów niezależności
wskazanych w drugim zdaniu zasady numer II.Z.4. Tym samym Spółka wskazuje,
że obecnie dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady
Nadzorczej, posiadają statut niezależności określony według kryteriów zawartych
w obecnej treści Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej. Spełnienie w całości
wymogu niniejszej zasady z uwzględnieniem opisanej powyżej funkcji Rady
Nadzorczej nastąpi po wprowadzeniu do treści Statutu spółki i Regulaminu Rady
Nadzorczej zapisów wprowadzających kryteria niezależności opisane w drugim
zdaniu zasady numer II.Z.4. Zarząd zarekomenduje także, aby na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu wprowadzone zostały do Statutu Spółki oraz do treści
Regulaminu Rady Nadzorczej kryteria niezależności wskazane w drugim zdaniu
Zasady numer II.Z.4.

Systemy i funkcje wewnętrzne
III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada
zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka wskazuje, że obecnie Zarząd odpowiada za kontrolowanie działalności
operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych procesów jej działalności,
wraz z procesami zarządzania ryzykiem. W Spółce nie istnieją jednak
sformalizowane procedury, systemy (instrukcje) oraz wyspecjalizowane jednostki
zarządzania procesami kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance.
Zarząd obecnie nie widzi konieczności wdrożenia takowych procesów, chyba, że
ocena dokonana przez Radę Nadzorczą będzie sygnalizowała konieczność ich
wprowadzenia. Spółka wskazuje, że ze względu na jej wielkość i przedmiot
działalności obecny system kontroli i audytu oraz zarządzania ryzykiem uznaje
za wystarczający. Zgodnie z zaleceniami w zakresie wiarygodności i rzetelności
sporządzanych sprawozdań finansowych, w tym wymogów określonych w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych […] Spółka stosuje mechanizmy kontrolne i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych: Za prawidłowe sporządzanie
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
odpowiada Zarząd Spółki. Jest to organ zatwierdzający dokumentację finansową
Spółki. Materiały do sprawozdań są przygotowywane przez komórkę
organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki – Dział finansowo-księgowy. Dział ten
zajmuje się m.in. księgowością, sprawozdawczością Spółki, sprawozdawczością
skonsolidowaną Grupy, analizą finansową, controllingiem, sporządzaniem
budżetów. Zadania te są przypisane do kompetencji poszczególnych
pracowników Działu finansowo-księgowego. Działem kieruje Główna Księgowa i
zarazem Dyrektor Finansowy. Kontrola wewnętrzna w odniesieniu do
dokumentów księgowych jest sprawowana w następujący sposób: faktury są
weryfikowane w poszczególnych działach Spółki, z których działalności te koszty
wynikają (kontrola merytoryczna), przez Dział finansowo-księgowy (kontrola
formalna i rachunkowa) oraz przez Główną Księgową (akceptacja zapłaty).
Faktury są również weryfikowane przez Zarząd Spółki. W Spółce funkcjonuje też
wydzielone stanowisko kontroli merytorycznej umów zawieranych przez Spółkę.
Dla każdego z prowadzonych przez Spółkę projektów deweloperskich
sporządzany jest przez Dział Produkcji budżet oraz harmonogram w układzie
miesięcznym, które są na bieżąco aktualizowane. Co miesiąc kierownik budowy
danej inwestycji składa do Działu finansowo-księgowego i do Zarządu
sprawozdanie zawierające wartości wykonanych w danym miesiącu prac na
budowie, z podziałem na zakres wykonanych prac wraz z informacją o
zaawansowaniu realizacji poszczególnych pozycji oraz całości inwestycji. Dział
sprzedaży Spółki każdego miesiąca sporządza sprawozdanie zawierające
określenie ilości i wartości umów zawartych i rozwiązanych z nabywcami lokali.
Na potrzeby poszczególnych projektów Dyrektor Działu Sprzedaży przygotowuje
harmonogram z planowanymi wpływami zaliczek z tytułu zakupu lokali oraz ilością
wydanych klientom lokali w danym miesiącu. Na podstawie powyższych
harmonogramów (produkcyjnych i sprzedażowych) tworzone są coroczne plany
finansowe z podziałem na poszczególne projekty. Zarząd zatwierdza plan
finansowy. W ciągu roku plan jest na bieżąco analizowany i aktualizowany (m.in.
pod katem miesięcznych raportów Działu produkcji i Działu Sprzedaży) Spółka
sporządza jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)
zatwierdzonymi przez Unię Europejską, ustawą z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki,
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych oraz z Kodeksem Spółek Handlowych. W Spółce
obowiązuje również ustalona przez Spółkę Polityka rachunkowości, zawierająca
m.in.: określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów
sprawozdawczych, określenie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
(zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania
danych), określenie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym
dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących
podstawę dokonywania w nich zapisów. Księgowość Spółki jest prowadzona przy
pomocy programu księgowego Comarch ERP Optima. Dostęp do danych
programu mają wyznaczone osoby. Program ten jest wykorzystywany do
księgowania, sporządzania analiz, zestawień, sprawozdań finansowych i innych.
Każdego miesiąca dane uzyskane dzięki programowi księgowemu są
analizowane, a następnie na podstawie tych analiz podejmowane są decyzje w
procesie zarządzania ryzykiem. Sprawozdania finansowe (roczne, półroczne –
jednostkowe i skonsolidowane) są poddawane badaniu (przeglądowi) przez
niezależnego audytora – biegłego rewidenta. Niezależne od powyższego na
rzecz Spółki wykonuje usługi niezależna kancelaria prawna, która weryfikuje
podane jej ocenie działania spółki pod względem zgodności z przepisami prawa.
Spółka posiada także umowę z biurem doradztwa podatkowego.
Mając na uwadze powyższe w ocenie Spółki brak stosowania powyższej zasady
nie wpłynie negatywnie na działalność Spółki i powyżej opisane systemy działań
niwelują ewentualne negatywne skutki braku stosowania przez Spółkę tej zasady.
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie
ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub
innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania
bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Jak już wskazano odniesieniu do uzasadnienia niestosowania obecnie zasady nr
III.Z.1, w Spółce nie wyodrębniono komórek zajmujących się czynnościami
zarządzania ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance, dlatego powyższa
reguła w jej literalnym brzmieniu nie jest stosowana. Spółka wskazuje jednak, że
wśród obecnie stosowanych przez nią praktyk – szczegółowo opisanych w
uzasadnieniu co do niestosowania obecnie zasady nr III.Z.1 powyżej - osoba
będąca Dyrektorem Finansowym (Główna Księgowa) odpowiada bezpośrednio
przed Prezesem Zarządu. Nadto, dyrektorzy poszczególnych pionów Spółki
także podlegają bezpośrednio pod zwierzchnictwo poszczególnych członków
zarządu Spółki. Podmioty zewnętrze świadczące usługi doradcze, w tym
doradztwa prawnego oraz wykonujące audyty mają stały i bezpośredni kontakt z
zarządem Spółki. W Spółce nie ma mechanizmów zabraniających kierowania
raportów bezpośrednio do Rady Nadzorczej. W tym stanie rzeczy, obecnie w
ocenie Spółki stosowana struktura organizacyjna zapewnia w dostateczny
sposób prawidłowy przepływ informacji oraz nadzór nad działalnością
poszczególnych osób w ramach powyżej opisanych działań.
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych
osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady
niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych
standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje
wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką. W Spółce stosowane
są zasady szczegółowo opisane w uzasadnieniu co do niestosowania obecnie
zasady nr III.Z.1 powyżej. W ramach Rady Nadzorczej nie działa wyodrębniony
Komitet Audytu – co zostało szczegółowo omówione powyżej w uzasadnieniu do
niestosowania zasady numer II.Z.7. Jednakże co najmniej dwóch członków Rady
Nadzorczej spełnia wymogi niezależności opisane w treści Statutu spółki oraz w
Regulaminie Rady Nadzorczej. Ponadto osoby wykonujące audyty i biegli
rewidenci są osobami niezależnymi od spółki. W wypadku wyodrębnienia w
strukturach Spółki jednostki audytu wewnętrznego osoba, której zostanie
powierzona funkcja kierownika tej komórki będzie spełniała wymogi opisane w
niniejszej zasadzie.
III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w
przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie
nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o
których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce, jak już wskazano w uzasadnieniu do niestosowania zasady nr III.Z.3
powyżej nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje
wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką i w związku z tym Radzie
Nadzorczej nie będą przedstawiane przez takie podmioty oceny skuteczności
funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w tej zasadzie. Zarząd co
roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej
sprawozdanie z działalności Spółki. Obecnie Spółka będzie przestrzegać
omawianej zasady w zakresie sprawozdawczości Zarządu adekwatnej do
posiadanych i powyżej opisanych mechanizmów istniejących w Spółce.
III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których
mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo
dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz
zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania
tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce
działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których
mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania
rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce, jak już wskazano w uzasadnieniu do niestosowania zasady nr III.Z.1
powyżej nie istnieją sformalizowane procedury, systemy (instrukcje) i
wyspecjalizowane jednostki zarządzania procesami kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance. Wobec powyższego stosowanie zasady nr
III.Z.5 będzie się odbywać o oparciu o ocenę przez Radę Nadzorczą działań
opisanych w uzasadnieniu do punktu III.Z.1 z uwzględnieniem sprawozdawczości
opisanej w uzasadnieniu do zasady nr III.Z.4 powyżej.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka
zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w
czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Obecna stosunkowo zwarta struktura akcjonariatu Spółki nie wymaga
stosowania takich form przekazu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
Niestosowanie tej zasady w ocenie Spółki nie wiąże się obecnie z żadnym
ryzykiem, albowiem stosując procedury zwoływania Walnych Zgromadzeń
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia się możliwość
uczestnictwa akcjonariuszy w obradach zgromadzenia.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem
powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką
transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu
takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają
transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy
kapitałowej spółki.
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z
podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej
decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji
niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka informuje, że powyższej zasady na dzień wejścia w życie dokumentu
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych GPW 2016”, będących załącznikiem do
Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., to jest na
dzień 01 stycznia 2016 r. nie może stosować w zakresie odnoszącym się do
obowiązku wyrażenia zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce z uwagi na fakt, iż
obecny Statut Spółki, jak i Regulamin Rady Nadzorczej, nie przewiduje takiego
wymogu. Zarząd podejmie działania i zarekomenduje Radzie Nadzorczej, a także
Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie
dodania tego wymogu do zapisów Statutu spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej
na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Do tego czasu
Zarząd podejmie działania nadzorcze i weryfikacyjne i w wypadku stwierdzenia,
iż istotna umowa ma być zawarta z takowym akcjonariuszem, wówczas Zarząd
zwróci się do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii na temat takiej transakcji. W
wypadku wprowadzenia takich regulacji Spółka przekaże stosowny raport w tym
zakresie. Spółka informuje ponadto, że obecnie zgodnie z zapisem §10 ust. 10
Statutu Spółki oraz zapisem §8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada
Nadzorcza Spółki jest organem, którego zgoda jest wymagana do zawarcia
umowy z podmiotem powiązanym przez Spółkę, przy czym powyższemu
obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach
rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z
podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
Zgodnie z obecnym, powyżej wskazanym brzmieniem Statutu Spółki, organem
wyznaczonym do wyrażania zgodny na zawarcie umowy z podmiotem
powiązanym jest Rada Nadzorcza Spółki.
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w
których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady
postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.
Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania,
identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania
członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej
lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka informuje, że powyższej zasady na dzień wejścia w życie dokumentu
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych GPW 2016”, będących załącznikiem do
Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., to jest na
dzień 01 stycznia 2016 r. nie będzie posiadać skatalogowanych regulacji
wewnętrznych spełniających wymogi powyżej opisanej regulacji. Spółka podjęła
już działania w celu zweryfikowania możliwości powstawania konfliktu interesów
w zakresie adekwatnym do działalności Spółki i przygotowaniu stosowanego
dokumentu. Po przygotowaniu i przyjęciu takiego dokumentu przez Spółkę
powyższa zasada będzie stosowana. Obecnie spółka będzie opierała się na
istniejących regulacjach w tej materii, w tym w szczególności na zapisach Statutu
obligujących do wyrażenia zgodny przez Radę Nadzorczą na zawarcie umowy z
podmiotem powiązanym, zapisach Regulaminów Rady Nadzorczej dotyczących
obowiązku zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej powstania lub możliwości
powstania konfliktu interesów i powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji
lub głosowania nad uchwałą, w której taki konflikt zaistniał lub mógł zaistnieć, a
także na obowiązku raportowania przez członków Rady Nadzorczej ich powiązań
z akcjonariuszami spółki reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu. Wskazać także należy, że zgodnie z zapisem §10
Regulaminu Zarządu członkowie Zarządu także są zobligowani do
poinformowania zarządu o zaistniałym lub potencjalnym konflikcie interesów i
wyłączenia się od rozstrzygania spraw objętych takim konfliktem. W wypadku
powstawania konfliktu interesów w odniesieniu do pracowników Spółki lub osób
działających na jej zlecenie Zarząd będzie weryfikował każdy zgłoszony lub
zauważony przypadek takiego istniejącego lub potencjalnego konfliktu interesów i
będzie dążył do jego rozstrzygnięcia.
Wynagrodzenia
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi
uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych
menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada obecnie żadnych programów motywacyjnych. Zasady
wynagradzania pracowników Spółki określa obowiązujący w Spółce Regulamin
Wynagradzania. Natomiast formę i strukturę wynagrodzeń członków Zarządu
ustala Rada Nadzorcza kierując się najlepszą wiedzą i wolą. Wysokość
wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej ustalana jest przez akcjonariuszy na walnym
zgromadzeniu. Zarząd jednak deklaruje, że w wypadku wprowadzania programów
motywacyjnych będą one konstruowane w oparciu o powyższą zasadę.
VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych
menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres
pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych
instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien
wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada obecnie żadnych programów motywacyjnych. Zasady
wynagradzania pracowników Spółki określa obowiązujący w Spółce Regulamin
Wynagradzania. Natomiast formę i strukturę wynagrodzeń członków Zarządu
ustala Rada Nadzorcza kierując się najlepszą wiedzą i wolą. Wysokość
wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej ustalana jest przez akcjonariuszy na walnym
zgromadzeniu. Zarząd jednak deklaruje, że w wypadku wprowadzania programów
motywacyjnych będą one konstruowane w oparciu o powyższą zasadę.


Zobacz pozostałe raporty bieżące

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.