Prospekt Emisyjny i Aneksy - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Prospekt Emisyjny i Aneksy

Zastrzeżenie

W dniu 20 grudnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła prospekt emisyjny spółki INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) sporządzony w formie jednolitego dokumentu w związku z publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30.030.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.010.000 akcji serii B o wartości 0,10 zł każda oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.010.000 praw do akcji serii B.

Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie publicznej. Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami, które mogą być publikowane do prospektu.

Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

 

Prospektdokument PDF, rozmiar 12 MB Komunikat aktualizującydokument PDF, rozmiar 334 KB Komunikat aktualizujący 2dokument PDF, rozmiar 94 KB Komunikat aktualizujący 3dokument PDF, rozmiar 26 KB Aneks nr 1 Inpro SAdokument PDF, rozmiar 43 KB Komunikat_o_ustaleniu_Ceny_Emisyjnejdokument PDF, rozmiar 41 KB Komunikat o przydziale akcjidokument PDF, rozmiar 35 KB Informacja o usunięciu komunikatu aktualizującego nr 4dokument PDF, rozmiar 19 KB

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.