Polityka informacyjna INPRO SA

Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie tzw. Rozporządzenia MAR1 z dniem 3 lipca 2016 r. INPRO S.A. przyjęło do stosowania Indywidualny Standard Raportowania (ISR). ISR przyjęty został w celu zapewnienia prawidłowego procesu identyfikacji informacji w ramach wypełniania przez INPRO S.A. obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami Rozporządzenia MAR.

W ISR INPRO S.A. wyszczególniono łącznie ok. 50 obszarów obejmujących informacje danego rodzaju. Do każdej z kategorii zdarzeń, zamieszczono przykłady potencjalnych informacji wraz z kryteriami kwalifikacji danego zdarzenia jako informacji poufnej. Szczegółowe kryteria kwalifikacji informacji ujęte zostały w Instrukcji Kwalifikacji Informacji Poufnych (Instrukcja), która zapewnić ma powtarzalność decyzji co do kwalifikacji określonych zdarzeń oraz informacji jako informacje poufne, w analogicznych okolicznościach faktycznych.

W ISR ujęto następujące kategorie zdarzeń:

 • Zdarzenia operacyjne,
 • b) Zdarzenia korporacyjne,
 • c) Zdarzenia finansowe,
 • d) Zdarzenia księgowo-rachunkowe,
 • e) Zdarzenia związane z papierami wartościowymi, transakcjami oraz kontrolą nad INPRO S.A.

Poniżej INPRO S.A. prezentuje wyciąg z kluczowych polityk informacyjnych. Polityka raportowania o prowadzonych negocjacjach:
 • a) INPRO wyróżnia negocjacje typowe oraz nietypowe. W zależności od ww. rodzaju negocjacji przyjmuje się jako moment identyfikacji Informacji poufnej różnego rodzaju zdarzenia.
 • b) Do typowych negocjacji zalicza się te, które:
  • wpisują się w normalny tok działalności operacyjnej;
  • są zgodne ze strategią;
  • są rutynowe, na tle transakcji dokonywanych uprzednio;
  • są charakterystyczne z uwagi na przedmiot, skalę, partnerów, z którymi są prowadzone.
 • c) Za sedno informacji INPRO uznaje negocjacje, w wyniku których dojdzie do spełnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
  • jest wysoce prawdopodobne lub pewne, że wartość transakcji, do której dojdzie w wyniku pozytywnego zakończenia negocjacji przekroczy 10% kapitałów własnych INPRO, wykazanych w ostatnio opublikowanym sprawozdaniu finansowym;
  • jest wysoce prawdopodobne lub pewne, że pozytywne zakończenie danych negocjacji spowoduje, najpóźniej w pierwszym pełnym roku obrotowym po jej dokonaniu zmianę danych finansowych w ustalonym w Instrukcji zakresie;
  • pozytywne zakończenie negocjacji umożliwi realizację co najmniej jednego strategicznego celu;
  • pozytywne zakończenie negocjacji umożliwi uniknięcie jednego z kluczowych ryzyk.
 • d) W odniesieniu do negocjacji typowych za istotne uznaje się okoliczności potwierdzające, że doszły one do skutku lub w wysokim stopniu uprawdopodabniające, że negocjacje dojdą do skutku, przez co rozumie się wejście negocjacji na określony poniżej poziom zaawansowania. W zależności od okoliczności sprawy, INPRO bierze pod uwagę w szczególności takie okoliczności, jak:
  • wybór oferty w postępowaniu za najkorzystniejszą;
  • przyznanie wyłączności negocjacyjnej;
  • zakończenie negocjacji poprzez podpisanie zwyczajowo stosowanego w takim przypadku dokumentu;
  • ustalenie z drugą stroną kluczowych parametrów transakcji w innym trybie, niż opisany powyżej;
  • zakończenie negocjacji poprzez podpisanie umowy będącej przedmiotem negocjacji.
 • e) W przypadku negocjacji dokonywanych:
  • ponad założenia przyjęte w ramach i na podstawie znanej akcjonariuszom strategii, lub takich,
  • które realizowane są w ramach i na podstawie znanej akcjonariuszom strategii, lecz wykraczających z uwagi na przedmiot, wartość lub drugą stronę transakcji poza oczekiwania racjonalnie działającego inwestora,

Zarząd INPRO S.A. dokonywał będzie oceny spełniania przesłanek informacji poufnej na etapach wcześniejszych niż te opisane w pkt d) powyżej.

Polityka raportowania o zawieranych umowach istotnych

 • a) Za Umowy Istotne INPRO uznaje takie, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych INPRO według stanu zaprezentowanego w ostatnim raporcie okresowym.
 • b) Za Umowy Istotne INPRO uznaje również takie, które nie spełniają ww. kryterium 10% kapitałów własnych, lecz mają znaczenie dla kluczowych działań/kierunków rozwoju wynikających ze strategii grupy.
 • c) Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności do umów istotnych nie są zaliczane stanowiące zabezpieczenia umów kredytowych umowy przelewu wierzytelności związane z ubezpieczeniem nieruchomości.
 • d) W żadnym przypadku za umowę istotną Spółka nie uznaje natomiast umów zawieranych wyłącznie pomiędzy spółkami z GK INPRO dotyczących transakcji typowych dla działalności operacyjnej GK.

Polityka raportowania o rozporządzeniu aktywami

W celu kwalifikacji aktywów za istotne INPRO S.A. posługuje się analogicznymi kryteriami jak tymi, przyjętymi dla kwalifikacji umów istotnych.

Informacja nt. zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali

Za informację poufną uznaje się zmianę liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali o co najmniej 30% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Polityka raportowania o postępowaniach

Za informację poufną uznaje się w szczególności postępowanie:

 • a) którego wartość przedmiotu sporu stanowi co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych INPRO;
 • b) w związku z którym istnieje możliwość nałożenia na jedną ze spółek GK INPRO kary pieniężnej o wartości co najmniej 2% kapitałów własnych INPRO.

Niezależnie od powyższego za informację poufną uznaje się również:

 • c) decyzje dotyczące uzyskania/zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do inwestycji deweloperskiej o oczekiwanej PUM powyżej 20.000 m2 w ramach jednego etapu realizacji,
 • d) informacje nt. sprzeciwu do wnioskowanych przez GKE zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do inwestycji deweloperskiej o oczekiwanej PUM powyżej 20.000 m2 w ramach jednego etapu realizacji.

Polityka raportowania o prognozach oraz wynikach finansowych powstających w toku ich agregacji

Mając na uwadze dużą zmienność niektórych spośród kluczowych parametrów finansowych uzyskiwanych w latach poprzednich przez Grupę Kapitałową INPRO, za Informację Poufną INPRO S.A. przyjmuje w szczególności informację w postaci skonsolidowanych danych dotyczących:

 • - ustalenie przychodów ze sprzedaży danego okresu,
 • - ustalenie zysku operacyjnego (straty) danego okresu,
 • - ustalenie zysku netto (straty) danego okresu,

za I i III kwartał, półrocze oraz dany rok obrotowy.

Za moment identyfikacji Informacji poufnej w toku agregacji danych INPRO S.A. uznaje moment zatwierdzenia wyników finansowych przez Zarząd INPRO S.A., co następować będzie po ustaleniu wyników przez służby finansowo-księgowe w sposób pozwalający zasadnie oczekiwać, że wyniki mają charakter ostateczny, przy czym jednocześnie wyniki te będą odbiegać w zakresie wskazanym w instrukcji od wyników porównawczych lub od konsensusu.

Spółka opublikuje prognozy tylko wtedy, gdy spełnią kryterium precyzyjności, tj. w szczególności nie będzie identyfikowane ryzyko dotyczące niepewności podstaw, w oparciu o które zostały stworzone, a także ryzyko istotnych odchyleń, a co za tym idzie wprowadzenie Akcjonariuszy w błąd.

Polityka raportowania o zdarzeniach księgowo-rachunkowych – dokonywanie odpisów i rezerw

 1. Za informacje poufne INPRO S.A. uznaje wystąpienie zdarzenia lub podjęcie czynności księgowej o charakterze jednorazowym, w wyniku których dojdzie do ujęcia w sprawozdaniu finansowym kwoty wpływającej na daną główną pozycję sprawozdania finansowego o co najmniej 10% nie mniej jednak niż 1 mln zł.
 2. Wystąpienie łącznie zdarzeń lub podjęcie czynności księgowych, w wyniku których dojdzie do ujęcia w sprawozdaniu finansowym kwoty wpływającej na daną pozycję sprawozdania finansowego o co najmniej 10% nie mniej jednak niż 1 mln zł.
 3. Za zdarzenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, uznaje się w szczególności:
  • a) zmiany wartości aktywów i pasywów lub odpowiednio wystąpienie przesłanek świadczących o utracie wartości aktywów lub odpowiednio obiektywnych dowodów utraty wartości w celu ustalenia kwoty odpisu lub straty z tytułu utraty wartości tych aktywów,
  • b) zdarzenia powstałe jako rezultat rozłożonych w czasie procesów, które kwantyfikowane są w danym momencie i wpływają na dany okres sprawozdawczy,
  • c) zachodzenie przesłanek do zawiązywania oraz zawiązywanie rezerw w sposób istotny wpływający na poszczególne główne pozycje sprawozdań finansowych,
  • d) wystąpienie innych niż wskazane zdarzeń o charakterze jednorazowym, w szczególności o nietypowym lub nieoczekiwanym charakterze, wpływających w sposób istotny na poszczególne pozycje sprawozdań finansowych.

Zważywszy, że prawidłowa identyfikacja informacji poufnych wymaga każdorazowo oceny znaczenia danej informacji w kontekście okoliczności w jakich dana informacja występuje nie można wykluczyć konieczności stosowania przez Zarząd INPRO S.A. innych niż opisane powyżej dla danego przypadku indywidualnych polityk informacyjnych.

Aktualizacja polityk odbywała się będzie na podstawie decyzji Zarządu INPRO S.A. m.in. w związku z cyklicznym badaniem adekwatności zapisów ISR, o czym INPRO S.A. informował będzie poprzez aktualizację niniejszego wyciągu z ISR.

Metodologia sporządzenia ISR

Na potrzeby przygotowania ISR INPRO S.A. przeprowadził badanie w wyniku którego powstała Matryca Sporządzania ISR. Badanie obejmowało następujące obszary:

 1. Bieżące raportowanie Spółki,
 2. Bieżące raportowanie spółek z branży,
 3. Raportowanie okresowe Spółki
 4. Analiza artykułów prasowych,
 5. Analiza finansowa Spółki,
 6. Analiza notowań akcji Spółki,
 7. Analiza stanowisk i komunikatów Komisji Nadzoru Finansowego,
 8. Analiza postępowań i kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 9. Analiza Rozporządzenia MAR,
 10. Analiza informacji, na które wskazują inne organy i instytucje, w szczególności ESMA.
 11. Analiza informacji wskazywanych w innych źródłach typu komentarze do ustaw.
 12. Analiza informacji wskazanych w Ogólnych Standardach Raportowania 1 i 2 przygotowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz inne organizacje zrzeszające uczestników rynku kapitałowego.

Celem przeprowadzenia badania we wskazanych obszarach było opracowanie katalogu zdarzeń i kryteriów które powinny być brane pod uwagę przy identyfikacji informacji poufnych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Na podstawie badania INPRO S.A. przyjęło do stosowania:

 • a) Szczegółowe kryteria identyfikacji informacji dla każdej z grup rodzajowych,
 • b) Ogólne kryteria uznawania informacji za Informacje poufne, wspólne dla wszystkich grup rodzajowych,
 • c) Prawne kryteria kwalifikacji informacji za Informacje poufne,
 • d) Indywidualną ocenę dla przypadków szczególnych, o ile zaszłyby okoliczności lub zdarzenia nie przewidziane w ISR.


* 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. UE. L 173 z 12.6.2014)

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..