Polityka informacyjna INPRO SA - Dla inwestora - INPRO S.A.
Inpro

Polityka informacyjna INPRO SA

Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie tzw. Rozporządzenia MAR1 z dniem 3 lipca 2016 r. INPRO S.A. przyjęło do stosowania Indywidualny Standard Raportowania (ISR). ISR przyjęty został w celu zapewnienia prawidłowego procesu identyfikacji informacji w ramach wypełniania przez INPRO S.A. obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami Rozporządzenia MAR.

W ISR INPRO S.A. wyszczególniono łącznie ok. 50 obszarów obejmujących informacje danego rodzaju. Do każdej z kategorii zdarzeń, zamieszczono przykłady potencjalnych informacji wraz z kryteriami kwalifikacji danego zdarzenia jako informacji poufnej. Szczegółowe kryteria kwalifikacji informacji ujęte zostały w Instrukcji Kwalifikacji Informacji Poufnych (Instrukcja), która zapewnić ma powtarzalność decyzji co do kwalifikacji określonych zdarzeń oraz informacji jako informacje poufne, w analogicznych okolicznościach faktycznych.

W ISR ujęto następujące kategorie zdarzeń:


Poniżej INPRO S.A. prezentuje wyciąg z kluczowych polityk informacyjnych. Polityka raportowania o prowadzonych negocjacjach:

Zarząd INPRO S.A. dokonywał będzie oceny spełniania przesłanek informacji poufnej na etapach wcześniejszych niż te opisane w pkt d) powyżej.

 

Polityka raportowania o zawieranych umowach istotnych

 

Polityka raportowania o rozporządzeniu aktywami

W celu kwalifikacji aktywów za istotne INPRO S.A. posługuje się analogicznymi kryteriami jak tymi, przyjętymi dla kwalifikacji umów istotnych.

 

Informacja nt. zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali

Za informację poufną uznaje się zmianę liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali o co najmniej 30% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Polityka raportowania o postępowaniach

Za informację poufną uznaje się w szczególności postępowanie:

Niezależnie od powyższego za informację poufną uznaje się również:

 

Polityka raportowania o prognozach oraz wynikach finansowych powstających w toku ich agregacji

Mając na uwadze dużą zmienność niektórych spośród kluczowych parametrów finansowych uzyskiwanych w latach poprzednich przez Grupę Kapitałową INPRO, za Informację Poufną INPRO S.A. przyjmuje w szczególności informację w postaci skonsolidowanych danych dotyczących:

za I i III kwartał, półrocze oraz dany rok obrotowy.

Za moment identyfikacji Informacji poufnej w toku agregacji danych INPRO S.A. uznaje moment zatwierdzenia wyników finansowych przez Zarząd INPRO S.A., co następować będzie po ustaleniu wyników przez służby finansowo-księgowe w sposób pozwalający zasadnie oczekiwać, że wyniki mają charakter ostateczny, przy czym jednocześnie wyniki te będą odbiegać w zakresie wskazanym w instrukcji od wyników porównawczych lub od konsensusu.

Spółka opublikuje prognozy tylko wtedy, gdy spełnią kryterium precyzyjności, tj. w szczególności nie będzie identyfikowane ryzyko dotyczące niepewności podstaw, w oparciu o które zostały stworzone, a także ryzyko istotnych odchyleń, a co za tym idzie wprowadzenie Akcjonariuszy w błąd.

 

Polityka raportowania o zdarzeniach księgowo-rachunkowych – dokonywanie odpisów i rezerw

 1. Za informacje poufne INPRO S.A. uznaje wystąpienie zdarzenia lub podjęcie czynności księgowej o charakterze jednorazowym, w wyniku których dojdzie do ujęcia w sprawozdaniu finansowym kwoty wpływającej na daną główną pozycję sprawozdania finansowego o co najmniej 10% nie mniej jednak niż 1 mln zł.
 2. Wystąpienie łącznie zdarzeń lub podjęcie czynności księgowych, w wyniku których dojdzie do ujęcia w sprawozdaniu finansowym kwoty wpływającej na daną pozycję sprawozdania finansowego o co najmniej 10% nie mniej jednak niż 1 mln zł.
 3. Za zdarzenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, uznaje się w szczególności:
  • a) zmiany wartości aktywów i pasywów lub odpowiednio wystąpienie przesłanek świadczących o utracie wartości aktywów lub odpowiednio obiektywnych dowodów utraty wartości w celu ustalenia kwoty odpisu lub straty z tytułu utraty wartości tych aktywów,
  • b) zdarzenia powstałe jako rezultat rozłożonych w czasie procesów, które kwantyfikowane są w danym momencie i wpływają na dany okres sprawozdawczy,
  • c) zachodzenie przesłanek do zawiązywania oraz zawiązywanie rezerw w sposób istotny wpływający na poszczególne główne pozycje sprawozdań finansowych,
  • d) wystąpienie innych niż wskazane zdarzeń o charakterze jednorazowym, w szczególności o nietypowym lub nieoczekiwanym charakterze, wpływających w sposób istotny na poszczególne pozycje sprawozdań finansowych.

Zważywszy, że prawidłowa identyfikacja informacji poufnych wymaga każdorazowo oceny znaczenia danej informacji w kontekście okoliczności w jakich dana informacja występuje nie można wykluczyć konieczności stosowania przez Zarząd INPRO S.A. innych niż opisane powyżej dla danego przypadku indywidualnych polityk informacyjnych.

Aktualizacja polityk odbywała się będzie na podstawie decyzji Zarządu INPRO S.A. m.in. w związku z cyklicznym badaniem adekwatności zapisów ISR, o czym INPRO S.A. informował będzie poprzez aktualizację niniejszego wyciągu z ISR.

 

Metodologia sporządzenia ISR

Na potrzeby przygotowania ISR INPRO S.A. przeprowadził badanie w wyniku którego powstała Matryca Sporządzania ISR. Badanie obejmowało następujące obszary:

 1. Bieżące raportowanie Spółki,
 2. Bieżące raportowanie spółek z branży,
 3. Raportowanie okresowe Spółki
 4. Analiza artykułów prasowych,
 5. Analiza finansowa Spółki,
 6. Analiza notowań akcji Spółki,
 7. Analiza stanowisk i komunikatów Komisji Nadzoru Finansowego,
 8. Analiza postępowań i kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 9. Analiza Rozporządzenia MAR,
 10. Analiza informacji, na które wskazują inne organy i instytucje, w szczególności ESMA.
 11. Analiza informacji wskazywanych w innych źródłach typu komentarze do ustaw.
 12. Analiza informacji wskazanych w Ogólnych Standardach Raportowania 1 i 2 przygotowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz inne organizacje zrzeszające uczestników rynku kapitałowego.

Celem przeprowadzenia badania we wskazanych obszarach było opracowanie katalogu zdarzeń i kryteriów które powinny być brane pod uwagę przy identyfikacji informacji poufnych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Na podstawie badania INPRO S.A. przyjęło do stosowania:

 

* 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. UE. L 173 z 12.6.2014)

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


Na tej stronie internetowej używamy plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom efektywnego korzystania ze strony, a także narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych w celu reklamy, badania rynku oraz badania preferencji użytkowników.

Korzystając ze strony www.inpro.com.pl, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies oraz wymienionych narzędzi.